Lietuva, lieta, leitis : arba ką reiškia žodis "Lietuva"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva, lieta, leitis: arba ką reiškia žodis "Lietuva"
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2009, Nr. 7, p. 268-274
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos vardo kilmė. Pabrėžiama, kad aiškinantis Lietuvos vardo kilmę nėra tas pats, ar lietuviai yra viena iš daugelio genčių, ar visai nauja, viršgentinė kokybė, liudijanti anksti prabudusią jau besiformuojančią valstybinę istorinę savimonę. Maža to, žodis 'Lietuva' galbūt liudija genetinę bendrystę su Indoeuropa, taip pat su Antikos pasauliu - juk senovės graikų 'leito' reiškia ne ką kita kaip valstybė, valdžia. Straipsnyje aptariama oficialioji (Dlugošo, Stryjkovskio, Kuzavinio) bei naujoji Lietuvos vardo kilmės aiškinimo tradicija, kuriai atstovauja istorikas Artūras Dubonis, nuo 1990 m. pradėjęs skelbti straipsnius apie vadinamuosius 'leičius' (leythey, leyty, leytten, litten) - 13 a. vidurio - 16 a. pirmosios pusės Lietuvos didžiojo kunigaikščio tarnybinių žmonių sluoksnio atstovus; taip pat Simas Karaliūnas, kuris 1995 m. paskelbė, kad lietuviams - kaip etnosui - vardą davė kariaunos, vadintos 'leita', 'lictuva', 'lietava', pavadinimas. Tačiau straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas pogrindinei Lietuvos vardo kilmės versijai, pasak kurios Lietuvos vardas sietinas su senžodžiu 'lieta' - daiktas, dalykas, reikalas, valstybė, valdžia. 'Lieta' - pirminė socialinė-muitarinė aglomeracija, tam tikra rinktinių vyrų taryba, turėjusi, turbūt, nuolatinę rinkimosi vietą - po 'lietos' ąžuolu - aptarti bendriems reikalams - 'lietoms'. 'Lieta' ir bus buvęs tas pirminis pagrindas, būsimos Mindaugo valstybės provaizdis. 'Lietų' sankaupa (galūnė -uva reiškia sankaupą), sąjunga - 'lietuva'. Tad žodis 'Lietuva' yra tam tikros valstybingumo formos, valstybės sinonimas.Reikšminiai žodžiai: Vietovardis; Etnonimas; Slavai; Baltai; Place-name; Ethnonym; Slavs; Balts; Etimologija; Leičiai; Lietauka; Hidronimai; Etymology; "leičiai"; Lietauka; Hydronyms; Lietuvis; Vardas; Lithuanian; Name.

ENThe article discusses the origin of the name of Lithuania. It is emphasized that the interpretation of the origin of the name of Lithuania is not the same, whether Lithuania is one of the many tribes, or a brand new, over-tribe quality, evidencing of an early awaken, an already emerging national historical consciousness. Moreover, the word 'Lithuania' may show genetic communion with Indo-Europe, as well as with the ancient world, as 'leito' in the ancient Greek means none other than a state, a government. The article discusses the official (Dlugosz, Stryjkowski, Kuzavinis) and the new tradition of interpreting the origin of the name of Lithuanian, represented by the historian Artūras Dubonis, who, since 1990, has been publishing articles about the so-called 'leičiai' (leythey, leyty, leytten, litten), the representatives of service people of Grand Duke of Lithuania in mid-13th century and first half of the 16th century; and also Simas Karaliūnas, who in 1995 announced that the Lithuanians, as an ethnic group, were given their name after the name of the army, referred to as "leita", "lictuva", "lietava". However, the article focuses on the underground version of the origin of the name of Lithuania, according to which, Lithuania's name is attributable to the old word “lieta” – an object, a thing, a business, a state, a government. “Lieta” represents the original social agglomeration, kind of an exquisite men council, which had, probably, a permanent location of meeting and gathering, under the oak of “lieta”, to discuss common concerns, the “lietas”. “Lieta” will, sure, has been the primary basis for a pro-image of the future Mindaugas’ State. Collection of “lietas” (the ending -uva means cluster), the alliance – “Lithuania”. Consequently, the word “Lithuania” is synonymous to some form of statehood, the state.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5897
Updated:
2021-02-22 22:49:37
Metrics:
Views: 147    Downloads: 10
Export: