Zum Problem der Wiederherstellung der litauischen Oikonyme Klein Litauens

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zum Problem der Wiederherstellung der litauischen Oikonyme Klein Litauens
In the Book:
Sammelband der Beiträge der VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei : Banská Bystrica, 2004. Banská Bystrica: Spolocnost ucitelov nemeckeho jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), 2004. P. 404-412
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama lietuviškų Mažosios Lietuvos, apimančios Rytų Prūsijos teritoriją į pietvakarius nuo Nemuno iki Deimės ir Nėnės vakaruose, oikonimų pirminių lyčių atstatymo problema. Tyrimo objektas yra gyvenamųjų vietų vardai, rasti Berlyno Slaptajame valstybiniame archyve "Prūsų paveldas" esančiuose Rytprūsių ir Ordino foliantuose, Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje saugomoje Mažosios Lietuvos aktų kolekcijoje, O.Barkowskio "Die Besiedlung des Hauptamtes Insterburg 1525-1603 ir kituose šaltiniuose. Atstatant pirmines lietuviškų oikonimų lytis susiduriama su problemomis, kadangi jie buvo fiksuojami vokiškuose rankraštiniuose dokumentuose ir vokiečių metraštininkų pritaikomi prie vokiečių kalbos ir vokiečių toponiminės sistemos. Tyrimas parodė, kad vokiečių kalba turėjo didelę įtaką lietuviškos kilmės Mažosios Lietuvos gyvenamųjų vietų vardams. Tyrimo metu nustatyti šio proceso dėsningumai yra susiję su lietuvių kalbos balsių ir priebalsių sistemomis, taip pat su tokiais kalbiniais reiškiniais kaip metatezė, kontrakcija, liaudies etimologija, labializacija ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Oikonimai; Mažoji Lietuva; Oikonym; Little Lithuania.

ENThe present article examines the problem of restoration of the initial genders of Lithuanian place-names of the Little Lithuania, covering the territory of Eastern Prussia to the Southwest of Neman to Deimė and Nėnė in the West. The subject of the research is the names of settlements, found in the Eastern Prussia’s and the Order’s tomes of the Berlin Secret State Archive “Prussian Heritage”, the collection of acts of the Little Lithuania, stored in the Manuscripts Division of the Library of Lithuanian Academy of Sciences, O. Barkowsky’s “Die Besiedlung des Hauptamtes Insterburg 1525-1603” and other sources. When restoring the initial genders of Lithuanian place-names certain problems are faced, since they were registered in German manuscripts and adapted by German chroniclers to the German language and toponymy systems. The study has shown that German language had a big influence on the names of places in the Little Lithuania, which had a Lithuanian origin. The regularities of the process, identified during the study are related to the vowels and consonants systems of the Lithuanian language and such linguistic phenomena as metathesis, contraction, folk etymology, labialization, etc.

ISBN:
8089057055
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/589
Updated:
2013-04-28 15:19:30
Metrics:
Views: 20
Export: