Competences of the mentors and their expression : analysis of the situation in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competences of the mentors and their expression: analysis of the situation in Lithuania
In the Book:
L'accompagnement des nouveaux enseignants / Jean-Claude Loos et al. éds. Fernelmont: E.M.E. & InterCommunications, 2010. P. 143-160
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mentoriaus samprata ir konsultavimo reikšmė, nagrinėjama mentorystės patirtis Lietuvoje. Mentorius šiandien apibūdinamas kaip lyderis, mokytojas, pedagogas, patarėjas. Mentoriavimo tikslas yra bendradarbiauti su būsimu specialistu, padedant jam atsiskleisti, išreikšti save per profesinę veiklą. Mentorius kryptingai orientuoja į veiklas, siekiant numatytų tikslų, padeda ieškoti aktyvių sprendimų, plėtoti saviraišką. Mentoriaus dėka būsimas specialistas skatinamas tobulėti, plečiant akiratį, ieškant savo darbo stiliaus, gvildenant iškilusias problemas ir t. t. Tokiu būdu siekiama užtikrinti jauno specialisto profesinį veikimą ir tobulėjimą. Mentoriumi gali būti tik profesionalus pedagogas, turintis jam būdingas kompetencijas, rūpinantis studentu, skatinantis jo asmeninį tobulėjimą, profesinių įgūdžių tobulinimą, užtikrinant integraciją į švietimo įstaigą ir sėkmingą karjerą. Lyginant su kitomis užsienio šalimis, Lietuvoje mentorystė yra gana naujas reiškinys. Skiriamos šios pagrindinės mentoriaus kompetencijos: asmeninė ir socialinė, informacijos ir komunikacijos, ugdymo planavimo, organizavimo ir profesionalių santykių skatinimo, analizės, karjeros planavimo, suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo ir kitos kompetencijos. Mentorystės patirtis Lietuvoje tik žengia pirmuosius žingsnius ir yra kūrybos procese, tačiau teoriniai pagrindai, praktikos studijos leidžia sėkmingai plėtoti lūkesčius ateityje.Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Mentoriaus kompetencijos; Mentorius; Mentorystė; Competence; Competencies of the mentors; Concepts of mentors and mentoring; Mentor; Mentoring; Mentoring competencies.

ENThe article analyses the conception of a mentor and the significance of counselling; mentoring experience in Lithuania is looked into. The mentor is defined today as a leader, teacher, educator and counsellor. The aim of mentoring is cooperation with future professionals by helping them to reveal their potential, express themselves through professional activities. The mentor guides them into activities in a targeted manner to achieve the goals set; helps search for active solutions and develop self-expression. The mentor encourages future professionals to improve by expanding their horizon, looking for personal style of work, dealing with issues arising, etc. In this way it is aimed at ensuring young professionals’ professional activity and improvement. Only a professional educator, who has characteristic competences, takes care of students, encourages their personal development, improvement of professional skills by ensuring integration into the educational institution and successful career, can be a mentor. Compared to other foreign countries, mentoring in Lithuania is quite a new phenomenon. The following main competences of the mentor are distinguished: personal and social, information and communication, education planning, organisation and promotion of professional relations, analysis, career planning, adult training and counselling as well as other competences. Mentoring experience in Lithuania is making only the first steps and is in the process of development, however, the theoretical basis and studies of practice allow for successful development of expectations in the future.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5870
Updated:
2016-08-13 17:33:33
Metrics:
Views: 27
Export: