Analysis of transport performance indicators

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of transport performance indicators
In the Journal:
Transport. 2005, Vol. 20, no. 3, p. 111-116
Keywords:
LT
Transporto organizavimas / Organisation of transport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje „Transporto veiklos rodiklių analizė nagrinėjami šie aspektai: pagrindiniai veiklos rodikliai, geriausios vertės rodikliai, veiklos rodikliai ir pokyčių procesas, transporto programų rodiklių indėlis, rezultatas, poveikis, veiksmingumo ir efektyvumo rodikliai, rodiklių naudojimo problemos, kriterijai. Straipsnio tikslas – išanalizuoti transporto veiklos rodiklių specifiką. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: - įvertinti pagrindinius veiklos rodiklius; - išanalizuoti geriausios vertės rodiklius; - išnagrinėti veiklos rodiklius ir pokyčių procesą; - įvertinti transporto programų rodiklių indėlį, rezultatą, poveikį; - išnagrinėti veiksmingumo ir efektyvumo rodiklius; - nustatyti rodiklių naudojimo problemas, kriterijus. Tyrimo objektas – transporto veikla. Tyrimo dalykas – transporto veiklos rodikliai. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė. Straipsnyje pateikiami galimi rodikliai pagrindiniam infrastruktūros projektui, veiksmingumo ir efektyvumo rodikliai. Nustatyta, kad transporto veiklos rodikliai padeda įvertinti transporto įmonės strateginio plano įgyvendinimo rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Transporto eksploatacinės savybės; Transporto eksploatacinių savybių rodikliai; Transport performance; Transport performance indicators.

ENThe article “Analysis of Transport Performance Indicators” the following aspects are analyzed: principal indicators of performance, the best value indicators, indicators of performance and the process of changes, input of transport programmes indicators, result, effect, efficacy indicators, problems of the usage of indicators, and criteria. The objective of the article is to analyze the specifics of transport performance indicators. The following tasks are raised to achieve the objective: - to assess the principal performance indicators; - to analyze the best value indicators; - to analyze the performance indicators and the process of changes; - to assess the input, result and effect of transport programmes indicators; - to analyze the efficacy indicators; - to establish the problems and criteria of the usage of indicators. The object of research is transport performance. The subject-matter of research is the indicators of transport performance. The methods of research are an analysis of scientific literature and documents. The article presents the possible indicators for the principal infrastructure project, and the efficacy indicators. It was established that the indicators of transport performance help assess the implementation results of the strategic plan of a transport enterprise.

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5852
Updated:
2021-03-04 09:26:45
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: