Development of activity of monetary intermediation institutions in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of activity of monetary intermediation institutions in Lithuania
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe, remiantis EUROSTAT (Europos statistikos tarnybos) klasifikacija, nagrinėjama Lietuvos piniginio tarpininkavimo institucijų (bankų, kredito unijų) 1990–2003 metų laikotarpio veikla, aiškinamos sistemos formavimosi problemos, numatoma tyrimo objekto plėtros perspektyva. Lietuvos piniginio tarpininkavimo sistemos vaidmuo šalies ekonomikoje yra nedidelis (2002m. sudarė apie 2% BVP 2000m. palyginamomis kainomis ir mažai pakito nuo 1996m.). Aktyviausiai tiriamoje sistemoje plėtojamos bankinės paslaugos (sudaro apie 80% ir 72% visos sistemos turto ir nuosavo kapitalo). Dėl veiklos naujumo ir nepakankamos patirties nevykdomos įvairiapusiškos piniginio tarpininkavimo operacijos (dominuoja kreditinės operacijos pajamų struktūroje) ar nepilnai išplėtotos atskirų operacijų vykdymo technologijos, veikla nepakankamai įvairinama, aukšta palyginti finansinių institucijų išlaidų norma, nepakankamas veiklos skaidrumas. Autoriai siūlo Lietuvos piniginio tarpininkavimo sistemos institucijų veiklą plėtoti tokiomis kryptimis: Lietuvos bankui vykdyti daugiau monetarinę, o ne fiskalinę politiką, pastoviai siekti kainų stabilumo, ypač įvedus eurą; atsižvelgiant į užsienio praktiką ir poreikį, aktyviau plėtoti įvairiapusiškas bankų teikiamas paslaugas; depozitiniams bankams ir kredito unijoms efektyviau valdyti sąnaudas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Finansinio tarpininkavimo sistema; Piniginio tarpininkavimo sistema; Piniginio tarpininkavimo institucija; Indėlių bankas; System of financial intermediation; Monetary intermediation system; Monetary intermediation institution; Deposit bank.

ENIn this work, on the basis of EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) classification, the author examines activities of Lithuanian financial intermediary institutions (banks, credit unions) in 1990–2003 period; the authors explain the problems related to formation of the system, provide an outlook for the development of the research object. The role of Lithuanian financial intermediary system in national economy is small (in 2002, it amounted to 2% GDP according to 2000 comparative prices and has changed little since 1996). Within researched system, banking services are developed most rapidly (they form, correspondingly, 80% and 72% of the system’s assets and equity). Due to a novel nature of activities and lack of experience, full scale financial intermediary operations are not conducted (credit operations in income structure predominate) or technologies for conducting certain operations are not fully developed, activities are not fully varied, expenditure ratio of financial institutions is relatively high, activities are insufficiently transparent. The authors suggest to develop activities of Lithuanian financial intermediary system institutions in the following directions: the Lithuanian Banks should conduct more monetary, rather than fiscal policy, it should constantly follow price stability [indicators], especially after introduction of euro; taking into account practice and demand from abroad, to develop more actively a full range of services provided by banks; deposit banks and credit unions should control costs in a more effective manner.

ISBN:
9985-4-0454-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/582
Updated:
2014-01-18 17:22:04
Metrics:
Views: 10
Export: