Moksleivių ikimokslinių vaizdinių ir mokslinių sąvokų apie judėjimą ir jėgas analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių ikimokslinių vaizdinių ir mokslinių sąvokų apie judėjimą ir jėgas analizė
Alternative Title:
Analysis of pupils' pre-scientific notions and scientific concepts about motion and forces
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2006, Nr. 2 (16), p. 17-24
Keywords:
LT
Ikimoksliniai vaizdiniai; Jėga; Judėjimas; Sąvokos; Tipinės klaidos.
EN
And typical mistakes; Concept; Force; Motion; Pre-scienticic images.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvos mokyklose vykstant ugdymo turinio kaitai, orientuotai į mokytojo ir moksleivio sąveiką, nepakankamai tyrinėjama moksleivio asmeninė patirtis, jo turimi vaizdiniai ir jų įtaka sąvokų sistemos susidarymui. Straipsnyje analizuojamas sąryšis tarp moksleivių ikimokslinių vaizdinių ir mokslinių sąvokų. Tyrime dalyvavo 805 7 ir 9 klasių moksleiviai iš Šiaulių miesto, Kauno miesto, Telšių raj., Kelmės raj. mokyklų ir devintų klasių jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ moksleiviai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Siekiant išsiaiškinti, kaip pakinta sąvokos suvokimas, kokios tipinės klaidos išlieka ir po sistemingo mokymo, visiems tyrime dalyvavusiems moksleiviams buvo pateiktos tos pačios užduotys tik adaptuotos pagal amžių ir turimas žinias. Tyrimo metu išryškėjo, kad moksleiviai prieš pradėdami sistemingai mokytis fizikos dalyko turi tvirtai susiformavusius ikimokslinius vaizdinius. Išsiaiškinta nemažai netikslių moksleivių vaizdinių apie judėjimą ir jėgas. Daugeliu atveju moksleivių vaizdiniai tipiniai ir savaip suprantami. Šie ikimoksliniai vaizdiniai būdingi ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių moksleiviams. Jie daro didelę įtaką mokslinių sąvokų formavimui. Tipiniai vaizdiniai neretai išlieka ir po sistemingo mokymo. Nustatyta, kad moksleiviai nesunkiai atgamina sąvokos apibrėžimą, bet konkrečioje situacijoje, atlikdami konkrečią užduotį, jie remiasi atsitiktiniais požymiais, painioja esminius ryšius ir santykius. [Iš leidinio]

ENAs Lithuanian education content undergoes changes aimed at interaction of a teacher and a pupil, a pupil‘s personal experience, images and their impact on formation of a system of notions have been understudied. The article analyzes a link between schoolchildren pre-scientific images and scientific notions. 805 schoolchildren of the 7th and 9th grades from schools of Šiauliai, Kaunas, Telšiai district, Kelmė district and schoolchildren of the 9th grade from „Fotonas“ school of young physicists participated in the research. In order to ascertain how perception of a phenomenon changes and what typical mistakes remain after systematic learning, all schoolchildren, who participated in the research, were given the same tasks but adapted according to age and their existing knowledge. The research defined that the schoolchildren prior to learning systematically the physics had firmly established pre-scientific images. It was ascertained that there were many incorrect notions imagined by schoolchildren about motion and physical forces. In most cases the images by the schoolchildren were typical and naturally understood. These pre-scientific images are typical not only to Lithuanian schoolchildren but to schoolchildren from other countries as well. They have great impact on formation of scientific notions. Typical images often remain even after systematic teaching. It was defined that schoolchildren easily restored a definition of a phenomenon; however in a specific situation, when a specific task was solved, they relied on accidental characteristics and confused basic links and relations.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5817
Updated:
2021-02-25 10:00:34
Metrics:
Views: 3
Export: