Ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai : Ilonos Čėsnienės daktaro disertacijos recenzija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai: Ilonos Čėsnienės daktaro disertacijos recenzija: recenzija
Alternative Title:
Psychological factors affecting the precision of statements of the pre-school age children (6-7 years old) : [Review]
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2005, Nr. 14, p. 76-78
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje išsamiai analizuojama Ilonos Čėsnienės daktaro disertacija, nagrinėjant problemos formulavimo pagrįstumą, tyrimų apžvalgą, tyrimo tikslą ir hipotezes, atliktą tyrimą bei rezultatų analizę. Tyrime dalyvavo 51 vaikas 6-7 m. amžiaus, taip pat buvo apklausti 107 teisėsaugos institucijose dirbantys pareigūnai (69 vyrai ir 38 moterys). Šis tyrimas išsiskiria tuo, kad pirmą kartą disertacinio tyrimo lygmeniu Lietuvoje atliktas tyrimas, nagrinėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų parodymus, ir analizuoti šių parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai, tai praturtina teisės psichologijos teoriją. Be to, tyrimas neapsiriboja vien psichinių procesų tyrimu, o gautų tyrimo rezultatų pagrindu parengtos rekomendacijos ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir atskiros rekomendacijos psichologams, dirbantiems su vaikais liudytojais. Ilonos Česnienės daktaro disertacija yra originali, savarankiška, išbaigta mokslinė studija, turinti teorinę ir praktinę liekamąją vertę.Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Ikimokyklinis amžius; Parodymų tikslumas; Psichologiniai parodymų veiksniai.

ENThe review contains a detailed analysis of the doctoral dissertation by Ilona Česnienė while analysing the validity of the problem formulation, review of the research, purpose and hypotheses of the study, the completed survey, an the analysis of results. As many as 51 child of 6-7 years old took part in the study; the survey also included 107 officials employed in law enforcement institutions (69 men and 38 women). This study is specific because the testimony of preschool age children in Lithuania for the first time was analysed in a level of a dissertation study, also analysing the psychological factors affecting the precision of these testimonies – this contributes to the theory of the law psychology. In addition, the study is not limited with analysis of psychological processes but, following the obtained research results, contains the recommendations for the pre-trial investigation officials, and separate recommendations for psychologists working with children-witnesses. The doctoral dissertation by Ilona Česnienė is an original, independent, compete scientific study having a theoretical and practical value.

ISSN:
1392-639X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5812
Updated:
2018-12-17 11:39:22
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: