Sutrikusios psichikos asmenų poreikiai ir jų vertinimo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusios psichikos asmenų poreikiai ir jų vertinimo ypatumai
Alternative Title:
Assesment of problems and needs of persons with mentality disorders
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2005, Nr. 4 (31), p. 72-80
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami darbingo amžiaus sutrikusios psichikos asmenų svarbiausių problemų ir poreikių bei jų tenkinimo tyrimo duomenys. Tyrimo tikslas – nustatyti ilgalaikių psichikos sutrikimų turinčių asmenų poreikius, juos lemiančius veiksnius ir šių poreikių subjektyvaus ir objektyvaus vertinimo ypatumus. Uždaviniai: 1) ištirti sutrikusios psichikos asmenų savo poreikių vertinimo skirtumus priklausomai nuo sveikatos būklės, lyties ir amžiaus; 2) išanalizuoti, kaip profesionalai vertina šių asmenų poreikius; 3) nustatyti respondentų ir profesionalų nuomones apie būtinų sutrikusiems asmenims ir faktiškai gaunamų paslaugų apimties skirtumus. Siekiant atskleisti šių asmenų gyvenimo kokybės ypatumus, remtasi Maslow poreikių teorija. Taikant Camberwell specifinių poreikių įvertinimo metodiką, tirta, kaip savo funkcines galimybes savanoriškai ar su pagalba tenkinti egzistencinius, saugumo, socialinius ir psichologinius poreikius ir kaip patiriamas problemas vertina patys asmenys ir paslaugas teikiantis personalas, analizuojamos paslaugų poreikio ir jų tenkinimo galimybės. Tyrimu nustatyta, kad sutrikusios psichikos asmenų poreikiai smarkiai skiriasi. Poreikių struktūroje dominuoja saugumo ir socialiniai poreikiai, persipynę su egzistencinėmis (kasdienio funkcionavimo) ir psichologinėmis problemomis. Itin specifiniai yra šių asmenų psichologiniai poreikiai ir problemos. Kai kurie psichologiniai poreikiai susiję su lyties (psichologinės problemos būdingesnės moterims; alkoholio – vyrams) bei sveikatos būklės faktoriais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sutrikusios psichikos asmenys; Gyvenimo kokybė; Egzistenciniai saugumo poreikiai; Socialiniai poreikiai; Psichologiniai poreikiai; Persons with mentality disorders; Quality of life; Physiological needs; Security needs; Social needs; Psychological problems and needs.

ENThe article analyzes results of a research on main problems and needs of persons with mental disorders and ways of meeting them. The aim of the research was to identify needs of persons with long-term mental disorders, factors affecting them and specific issues of subjective and objective evaluation of the needs. The tasks were as follows: 1) to investigate differences in self-evaluation of needs by persons with mental disorders in terms of their health status, sex and age; 2) to analyze how professional specialists evaluate needs of such persons; 3) to identify opinions of respondents and professionals on the difference between required and actually available scope of services for persons with mental disorders. In order to reveal specific issues of life quality of such persons Maslow theory was referred to. Applying Camberwell methodology of evaluation of specific needs, functional possibilities to satisfy voluntarily or with assistance existential, safety, social and psychological needs were studied and how the very persons and service-providing personnel evaluate experienced problems; opportunities of needs for services and their providing were analyzed as well. The research defined that needs of persons with mental disorders differed significantly. Safety and social needs prevailed interwoven with existential (everyday existing) and psychological problems. Especially specific were psychological needs and problems of such persons. Some psychological needs were related with gender (psychological issues specific to women; alcohol issues – to men) and health status factors.

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5809
Updated:
2013-04-28 16:18:45
Metrics:
Views: 16
Export: