Youth research as transformative social critique : uncertainties of young people in post-socialist Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Youth research as transformative social critique: uncertainties of young people in post-socialist Lithuania
In the Book:
Critical youth studies for the 21st century. Leiden: Brill, 2015. P. 349-367. (Youth in a globalizing world ; vol. 2)
Keywords:
LT
Jaunimas; Jaunimo tyrimai; Lietuva; Postsocialistinės transformacijos; Socialiniai pokyčiai; Socialinė kritika; Transformacija; Transformacijos; Visuomenė.
EN
Lithuania; Post-socialist transformations; Social changes; Social critique; Society; Transformation; Transformations; Youth; Youth research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas jaunų žmonių požiūris į kintančią visuomenę. Analizuojamos socialistinėje Europoje gimusių individų biografijos, kuriose po Sovietų Sąjungos žlugimo įvyko radikalūs lūžiai. Siekdamos vakarietiškų gyvenimo standartų, buvusios komunistinės šalys pradėjo modernizacijos lenktynes, įvedant visuomenes destabilizavusią liberalizavimo politiką. Straipsnyje tyrinėjamos biografijos ir asmeniniai pasakojimai yra interpretuojami kaip imanentinės socialinės kritikos šaltiniai, kurie atskleidžia, kaip konkrečios bendruomenės nariai perima ir kovoja prieš toje bendruomenėje vyraujančius normatyvinius standartus. Posocialistinių transformacijų kontekste individai susidūrė su staigiais sistemos pokyčiais ir naujomis institucinėmis normomis. Kaip rodo empiriniai tyrimai, nauji norminiai standartai įsisavinami per keletą generacijų, plėtojant tiek dialogą su Vakarais, tiek dialogą su praeitimi. Galimybė jauniems žmonėms gyventi pagal apibrėžtas normas arba jas apeiti, priklauso nuo atitinkamų institucinių struktūrų palaikymo ar spaudimo. Neoliberali reforma buvo vykdoma įtraukiosios ideologijos pagrindu. Vis dėlto imanentinė kritika atskleidžia, kad naujai sistemai būdingi vidiniai prieštaravimai, o normos neatitinka realybės. Šių kritinių išvadų nepakanka, kad įvyktų reikšmingesni visuomeniniai pokyčiai ir būtų surasti problemų sprendimai, tačiau sociologiniai jaunimo tyrimai gali padėti atpažinti tuos prieštaravimus, ir taip paskatinti reikšmingų visuomeninių permainų procesą.

ENThe articles analyses the view of young people towards the changing society. Biographies of individuals who were born in the socialist part of Europe, where radical breaks happened after the fall of the Soviet Union, are analyzed. By reaching for western living standards, the former communist countries started a modernization race, introducing a liberalizing policy that destabilized societies. Biographies and personal stories from the article are interpreted as sources of immanent social criticism that reveal how members of a specific community take over and fight against normative standards of that community. Individuals have encountered sudden systematic changes and new institutional norms in the context of post-socialist transformations. As shown by empirical studies, new normative standards assimilate within a few generations through the development of both dialogue with the West and a dialogue with the past. A possibility for young people to live according to newly set norms or bypass them depends on relevant support or pressure from institutional structures. The neo-liberal reform was carried out based on inclusive ideology. However, immanent critique reveals that the new system is characterized by internal contradictions, and the norms do not correspond to reality. There is not enough of these critical conclusions to make some more significant social change happen and to find solutions to problems, but sociological research of the youth can help identify those objections and to encourage meaningful process of social change.

ISBN:
9789004243750
ISSN:
2212-9383
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58078
Updated:
2021-01-11 15:16:11
Metrics:
Views: 58
Export: