The Internationalization of business education in Lithuania : the Vilnius University master program in international business

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Internationalization of business education in Lithuania: the Vilnius University master program in international business
Keywords:
LT
Internacionalizacija; Magistro programa; Verslo ugdymas.
EN
Business education; Internationalization; Master program.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjama tarptautinio verslo magistro programos kūrimo ir įgyvendinimo Vilniaus universitete raida Lietuvai integruojantis į ES ir tarptautines rinkas. Pateikiama informacija apie programos tikslus, turinį, privalomų ir pasirinktinių dalykų proporcijas, studijų dalykus, tyrimo projektų rengimą, studijų metodus. Programos bendrojo tikslo samprata apibrėžta kaip žinių ir įgūdžių ugdymo veikla, nukreipta į verslo problemų pažinimą ir jų sprendimą dinamiškoje aplinkoje. Programa, pradiniame etape, rengta ir pradėta vykdyti bendradarbiaujant su Aalborgo universitetu (Danija). Sutinkamai su Vilniaus universiteto Studijų nuostatais programoje numatytas reikalavimas, kad ne mažiau dešimties procentų kursų turi dėstyti profesoriai, o likusią kursų dalį, atitinkamus mokslinius laipsnius ir pedagoginius vardu turintys dėstytojai. Nemažas dėmesys skirtas programos gerinimo bei tolesnio jos tobulinimo klausimams. Pabrėžiama optimalaus santykio paieškos tarp fundamentalių žinių, verslo profesinių sugebėjimų ugdymo, bei tarpkultūrinio bendravimo lavinimo krypčių reikšmė. Glaudesni ryšiai tarp verslo įmonių ir akademinių studijų įvardijami kaip viena iš svarbiausių studentų kvalifikacijos ir sugebėjimų ugdymo prielaidų. Siūloma plėtoti teorinių žinių praktinio taikymo įgūdžius atliekant studentų grupinius empirinių verslo problemų tyrimo bei sprendimų paieškos projektus. Pažymima programos lankstumo, teikiančio studentams daugiau laisvės pasirenkant jiems tinkamus studijų dalykus, reikšmė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslo ugdymas; Internacionalizacija; Magistro programa; Business education; Internationalization; Master program.

ENThe development of creation and implementation of an international master program in Vilnius University is analysed upon the integration of Lithuania into the EU and international markets. Information about purposes, content, and proportions of required and elective subjects, subjects of studies, preparation of research projects and methods of studies is presented. A concept regarding the general aim of the program is defined as activities of developing knowledge and skills directed to the recognition of business problems and their solution in a dynamical environment. The program in its initial stage was prepared and its execution was started in cooperation with Aalborg University (Denmark). In accordance with the requirements set forth in the program established by the Academic regulations of Vilnius university, stating that professors have give lectures in no less than ten per cent of courses, and the remaining part of courses can be conducted by the lecturers having corresponding scientific and pedagogical degrees. Fair attention was drawn to the questions regarding the improvement of the program and its further development. More close contacts between business companies and academic studies are named as one of the most important presumptions of the development of students’ qualification and skills. It is suggested to develop skills for the application of theoretical knowledge in practice by drawing up the projects on empirical business problems research and solution search performed by groups of students. The significance of the flexibility of the program, which ensures more freedom for the students to choose the subjects suitable for them, is emphasized.

ISBN:
0-7656-1504-5
Related Publications:
Marketing Studies and Science in Lithuania / Vytautas Pranulis. Inžinerinė ekonomika. 2008, Nr. 1 (56), p. 22-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58
Updated:
2013-04-28 15:12:58
Metrics:
Views: 19
Export: