Lietuvių pabėgėlių švietimas pirmojo pasaulinio karo metais : pedagogo Jono Murkos vaidmuo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių pabėgėlių švietimas pirmojo pasaulinio karo metais: pedagogo Jono Murkos vaidmuo
Alternative Title:
Education of Lithuanian refugees during First World War: the input of scholar Jonas Murka
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 81-88
Keywords:
LT
20 amžius. 1914-1918; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pabėgėliai / Refugees; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama aktuali istoriniu ir kultūrologiniu požiūriu lietuvių pabėgėlių kultūros ir švietimo veikla Rusijoje pirmojo pasaulinio karo metais, analizuojamos mokytojų rengimo, pradinio švietimo organizavimo problemos ir uždaviniai, akcentuojamas Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti vaidmuo. Ši draugija telkė pasitraukusius iš gimtosios šalies tautiečius inteligentus, organizavo kultūros ir švietimo darbą, steigė pabėgėliams prieglaudas, mokyklas, bendrabučius, dirbtuves, atidarė per 250 skyrių, kurie rūpinosi 100 000 tremtinių. Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti kartu su Lietuvių mokytojų sąjunga rūpinosi lietuviškų mokyklų būkle Rusijoje, mokytojų kvalifikacijos gerinimu, vadovėlių parengimu. Jos veikloje aktyviai dalyvavo žymūs Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai, pedagogai A. Vokietaitis, J. Tūbelis, J. Jablonskis, J. Murka, A. Klimas, M.Vasiliauskas, S. Matjošaitis, P. Mašiotas, S. Čiurlionienė. Žymus lietuvių pedagogas J. Murka. Petrograde ir Voroneže mokytojavo aukštesniuosiuose karo kelių technikų kursuose, dėstė pedagogiką ir lietuvių kalbą A.Purėno vadovaujamuose brandos kursuose, rūpinosi pradinio mokymo organizavimu, mokyklos demokratizavimu, savos, tautinės mokyklos kūrimu, gimtosios kalbos mokymu, parašė ir išleido pirmąjį lietuvių kalbos vadovėlį, skaitinių knygas: “Vaikų darbymečiui. Skaitymai pradedamajai mokyklai”, “Mūsų pasakos“ ir kt. Lietuvių inteligentai emigrantai Rusijoje suformavo mokytojų rengimo sistemą ir tokį pradžios mokyklos tipą, kuris vėliau, atkūrus nepriklausomybę, nusistovėjo tarpukario Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pabėgėlių švietimas; Mokytojų rengimas; Tautinė pradžios mokykla; Jonas Murka; Lithuanian refugees; First world war.

ENThe article discusses cultural and educational activities of Lithuanian refugees that are relevant from the historical and cultural point of view in Russia during the First World War, analyses problems and goals of training teachers, organising primary education, accentuates the role of Lithuanian Societies for Supporting War Victims. This Society rallied intellectuals who fled the native land, organised cultural and educational work, set up shelters, schools, hostels, workshops for refugees, opened more than 250 divisions who took care of 100 000 deportees. Together with the Lithuanian Union of Teachers, the Lithuanian Society for Supporting War Victims took care of the condition of Lithuanian schools in Russia, upgrading of teachers’ qualifications, preparation of textbooks. Famous Lithuanian public men and cultural workers, pedagogues A. Vokietaitis, J. Tūbelis, J. Jablonskis, J. Murka, A. Klimas, M.Vasiliauskas, S. Matjošaitis, P. Mašiotas, S. Čiurlionienė took an active part in its activity. Famous Lithuanian pedagogue J. Murka taught in high courses of military road technicians in Petrograd and Voronezh, lectured in pedagogy and the Lithuanian language at the maturity courses headed by Antanas Purėnas, took care of organising primary education, teaching the native language, wrote and published the first textbook of the Lithuanian language, books of readings: Vaikų darbymečiui. Skaitymai pradedamajai mokyklai, Mūsų pasakos and others. Lithuanian emigrant intelligentsia in Russia formed the system of training teachers and such type of a primary school, which later, after the re-establishment of independence, became established in Lithuania.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5796
Updated:
2018-12-20 23:06:48
Metrics:
Views: 14    Downloads: 9
Export: