Konstrukcijos in(g) + galininkas vartosena vietoje inesyvo J. Bretkūno evangelijų vertime (1579-1580)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstrukcijos in(g) + galininkas vartosena vietoje inesyvo J. Bretkūno evangelijų vertime (1579-1580)
Alternative Title:
The Use of "in(g) + Accusative” Construction
In the Journal:
Baltistica. 2005, 6 priedas, p. 41-50
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Graikų kalba / Greek language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama konstrukcijos in(g) + galininkas vietoje inesyvo vartosena J. Bretkūno Evangelijų vertime. Vokiečių kalbos įtaka šios sintagmos vartosenai Klaipėdos krašto tarmėse neabejotina (Laigonaitė, 1951: 33; Morkūnas, Sabaliauskas, 1959: 139–140; Zinkevičius, 1966: 200). J. Bretkūno Evangelijose iš vokiečių kalbos verstuose tekstuose (Mato, Morkaus ir Jono evangelijose bei Apaštalų darbuose) prielinksninė konstrukcija vietai viduje išreikšti pavartojama žymiai rečiau (Gelumbeckaitė, 2002: 101–103). Tokios vartosenos priežastis siekta išaiškinti šiuo tyrimu. Remiantis visų J. Bretkūno Evangelijų medžiaga, stengtasi nustatyti konstrukcijos in(g) + galininkas vartosenos ir su bendriniais daiktavardžiais ypatumus bei priežastis. Tyrimas parodė, kad konstrukcija in(g) + galininkas su vietovardžiais J. Bretkūno vartota siekiant išlaikyti nekaitomas šventųjų vietovardžių formas. Vietovardžių inesyvo formų gausumas iš M. Lutherio originalo verstose evangelijose sietinas su Jeruzalės vietovardžiu: remiantis graikiškuoju ir lotyniškuoju originalais Luko evangelijoje vartojamas nekaitomas sakralinis, o kitose evangelijose – kaitomas geografinis pavadinimas. Nekaitomi geografinio Jeruzalės pavadinimo atvejai Morkaus ir Mato evangelijose galėjo atsirasti dėl vokiškojo originalo įtakos. Konstrukcija in(g) + galininkas su bendriniais daiktavardžiais tam tikrais atvejais gali būti siejama su judėjimo reikšme; ji J. Bretkūno galėjo būti vartojama ir remiantis atitinkama graikiškojo originalo konstrukcija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstrukcija in(g)+galininkas; Inesyvas; Graikų kalba; Construction in(g)+accusative; Place-names; Bretkunas; Inessive; Greek.

ENThe article analyses the use of “in(g) + accusative” construction instead of the inessive case in J. Bretkūnas’s translation of Christian Gospels. The influence of the German language on the use of this syntagma in dialects of the Klaipėda region is clear (Laigonaitė, 1951: 33; Morkūnas, Sabaliauskas, 1959: 139–140; Zinkevičius, 1966: 200). In Bretkūnas’s translations of Gospels from the German language (in Matthew’s, Mark’s and John’s gospels and the works of the Apostles) the prepositional construction to express the place inside is very rarely used (Gelumbeckaitė, 2002: 101–103). The purpose of this analysis was to find out the reasons for such use. According to the material of all J. Bretkūnas’s Gospels, it was sought to determine the peculiarities and reasons for the use of construction in(g) + accusative and with common nouns. The analysis showed that the construction in(g) + accusative with place-names was used by Bretkūnas in order to retain uncountable forms of holy place-names. The abundance of the inessive forms of the place-names in gospels translated from Luther’s original texts is related to the place-name Jerusalem: according to the Greek and Latin originals an uncountable sacral place-name is used, whereas in other Gospels a countable geographical name is used. Uncountable cases of the geographical name Jerusalem in Mark’s and Matthew’s Gospels may have occurred due to the influence of the German original text. In some cases the construction in(g) + accusative with common nouns may be related to the meaning of movement; it could also have been used by Bretkūnas according to the corresponding construction of the Greek original text.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5777
Updated:
2018-12-20 23:06:47
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: