Kankinimas ar kitoks ypatingas žiaurumas kaip požymis, kvalifikuojantis sunkų sveikatos sutrikdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kankinimas ar kitoks ypatingas žiaurumas kaip požymis, kvalifikuojantis sunkų sveikatos sutrikdymą
Alternative Title:
Torture or any other particular brutality as a feature qualifying difficult injure to health
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 54, p. 19-29
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomas naujojo LR baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 2 dalyje numatyto sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojamasis požymis „kankinant ar kitaip itin žiauriai“. [...] Šio straipsnio tyrimo objektas yra tyčinio sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojamojo požymio, apibūdinančio šio nusikaltimo objektyviuosius požymius ir didinančių šios veikos pavojingumą, analizė. Atsižvelgiant į temos aktualumą straipsnyje keliamas tikslas – apžvelgti nagrinėjamo požymio sampratą platesniu kontekstu, aptarti kvalifikavimo problemas, kylančias teismams. [...] Kankinimas ar kitoks ypatingas žiaurumas sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtyje – tai nusikaltimo padarymo aplinkybė, apibūdinanti nusikaltimo padarymo būdą ir didinanti šio nusikaltimo pavojingumą, kuris reiškia, kad nukentėjusiajam sukeliamos papildomos fizinės ir (ar) dvasinės kančios. [...] Teismų praktikoje dažnai pasitaiko, kad dauginių kūno sužalojimų padarymas (aktyviais veiksmais) nukentėjusiajam yra beveik vienintelis pagrindas kvalifikuoti kaltininko veiką pagal BK 135 str. 2 d. 6 p. Baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 135 str. 2 d. 6 p. kyla kaltininkui tada, jeigu nustatoma, kad jis suprato savo veikos (veikimo ar neveikimo) pavojingą pobūdį padarant sunkų sveikatos sutrikdymą „kankinant ar kitaip itin žiauriai“ ir tokia veika sukelia dideles fizines ar dvasines kančias nukentėjusiajam. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis article presents article 135 part 2 of the new criminal code of the Republic of Lithuania, which defines the qualifying features of ‘torture or other cruelty’ in serious health conditions. […] The object of this article’s research is the qualifying features of deliberately inflicted serious harm and serious health conditions and the analysis of the increasing danger of these deeds. Considering the current relevance of the topic, this article raises several questions – reviewing the understanding of the features examined in a broader context, and discussing the problems of qualification that arise for courts. [...] Torture or other cruelty inflicted on those with serious conditions are criminal circumstances, characterises the nature of the crime committed and increases the criminal danger, which means that additional physical and (or) spiritual pain is caused to the sufferers. [...] It often happens in court practice that multiple acts of bodily harm (active deeds) inflicted on the sufferer is almost the only basis qualifying it as a criminal act according to paragraph 6, part 2 of article 135 of the criminal code. According to paragraph 6, part 2 of article 135 of the penal code of the Republic of Lithuania, criminal liability implies guilt where it can be established that the perpetrator understands the dangerous nature of his actions (his performing or non-performing of the actions) in inflicting ‘torture or other cruelty’ on sufferers of serious conditions and that this action causes great physical or spiritual pain to the sufferer. […].

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5750
Updated:
2018-12-20 23:06:47
Metrics:
Views: 57    Downloads: 23
Export: