Reform of private international law in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reform of private international law in Lithuania
In the Book:
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama tarptautinės privatinės teisės vystymosi raida bei ypatumai iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir po jos atkūrimo, aptariama tarptautinės privatinės teisės samprata. Taip pat nagrinėjamas 2000 m. Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose įtvirtintos tarptautinės privatinės teisės normos, jų reguliuojamų teisinių santykių ypatumai. Tarptautinė privatinė teisė užima vis svarbesnę vietą Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės įstatyminė reforma buvo baigta 2002 m., po šios reformos buvo priimtas naujas Civilinis kodeksas, Civilinio proceso kodeksas ir Darbo kodeksas. Deja, nebuvo priimtas teisės aktas, kuriame būtų įtvirtintos visos tarptautinę privatinę teisę reglamentuojančios nuostatos, tai lėmė, kad jos buvo įtvirtintos keletame aukščiau minėtų teisės aktų. Dėl tokio fragmentiškumo, kyla daug teisės normų kolizijų. Visgi įstatyminė reforma buvo tik vienas iš pirmųjų žingsnių plėtojant tarptautinės privatinės teisės normų sistemą. Priimtų įstatyminių normų prasmė bus atskleidžiama teismų praktikoje bei teisės doktrinoje.Reikšminiai žodžiai: Tarptautinė privatinė teisė.

ENThis article provides an overview of the features of the development of international private development law up to the re-establishment of Lithuania’s independence in 1990, and after it, discusses the understanding of international private law. The Civil Code of 2000 and other legal acts supporting the norms of international private law and the features of regulating their legal relations are also examined. International private law occupies the most important place in the Lithuanian legal system. Reform of international private law was completed in 2002, and after these reforms the new Civil Code, Civil Process Code and Labour Code were adopted. Unfortunately, a legal act supporting all the statutes regulating international private law was not adopted, because it was believed that they were supported by several of the aforementioned legal acts. The fragmented approach has given rise to many conflicts of norms of law. Nonetheless, legal reform was just one of the first steps towards developing a system of norms in international private law. The meaning of the statute norms adopted will be clarified by court practice and by legal doctrine.

ISBN:
3935808607
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5744
Updated:
2013-04-28 16:18:07
Metrics:
Views: 28
Export: