Komunisto revoliucionieriaus Z. Angariečio asmenybės ir veiklos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunisto revoliucionieriaus Z. Angariečio asmenybės ir veiklos bruožai
Alternative Title:
Communist revolutionary Zigmas Angarietis: his personality and aspects of his activity
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 64, p. 33-39
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vieno žymiausių Lietuvos komunistinio judėjimo vadovų, produktyviausio tarpukario Lietuvos komunistų publicisto pagrindiniai veiklos ir asmenybės bruožai. Straipsnis parengtas remiantis Zigmo Angariečio ir jo partijos bendražygių atsiminimais, gausiais jo paties teoriniais ir politiniais straipsniais, taip pat sovietmečio istorikų tyrinėjimais. Z. Angariečio komunistinės pasaulėžiūros formavimąsi, jo herojišką kovą už komunizmo idėjų įgyvendinimą lėmė ir jo asmeninės savybės, ir to meto ekonominės visuomeninės priežastys. Jo asmenybės ryškiausi bruožai: maištinga dvasia, socialinio teisingumo troškulys, stipri valia, atsidavimas idealui. Jo pasaulėžiūrą veikė to meto socialinė nelygybė, darbo žmonių išnaudojimas bei tada populiarios socializmo idėjos. 1907-1915 m. Z.Angarietis nutraukė ryšius su lietuvių tautos atgimimo judėjimu ir tapo pusiau karinės Rusijos bolševikų partijos nariu. Jis įtikėjo, kad tik Rusijos bolševikai gali pradėti pasaulinę komunistinę revoliuciją ir sukurti komunistinę visuomenę. Dėl komunistinio idealo jis 1918-1920 m. su Raudonąja armija bandė įkurti komunizmą Lietuvoje. Po pralaimėjimo Z. Angarietis apsigyveno „naujojoje tėvynėje“ Maskvoje. Tolesnis jo gyvenimo tikslas – parengti komunistinę revoliuciją Lietuvoje. Tam jis bolševikinę ideologiją skiepijo jauniems Lietuvos kompartijos nariams. Į lietuvių kalbą išvertė V. Lenino ir kitų marksizmo veikėjų raštus. Z. Angarietis tapo stalinistinio teroro auka 1940 m. Sovietų valdžia jį reabilitavo 1956 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos komunistų partijos istorija; History of Lithuanian Communist Pary; Zigmas Angarietis.

ENThe article investigates main features of the personality and activity of one of the most famous leaders of the communist movement of Lithuania, the most productive communist publicist of inter-war Lithuania. The article is prepared on the basis of reminiscences of Zigmas Angarietis and his party comrades, his abundant theoretical and political articles, as well as investigations carried out by soviet historians. The formation of Zigmas Angarietis’ communist world outlook, his heroic struggle for the implementation of communist ideas was determined his personal features and the economic social reasons of that time. The main features of his personality were as follows: a rebellious spirit, the thirst for social justice, a strong will power and devotion to the ideal. His outlook was affected by social inequality of that time, exploitation of working people and socialism ideas that were popular at that time. In 1907-1915 Zigmas Angarietis severed his relations with the rebirth movement of the Lithuanian nation and became a member of a half military Russian Bolshevik Party. He believed that Russia’s Bolsheviks could start the world communist revolution and to create the communist society. Together with the Red Army he tried to establish communist in Lithuania in 1918-1920. After the loss he made his home in Moscow. His further goal was to support a communist revolution in Lithuania. For that purpose he instilled the Bolshevik ideology in young members of the communist party of Lithuania. He translated collected works of Lenin and other Marxists. Zigmas Angarietis was a victim of Stalinist terror in 1940. The soviet authorities rehabilitated him in 1956.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5731
Updated:
2018-12-17 11:48:10
Metrics:
Views: 27    Downloads: 11
Export: