Pensijų sistemų reformavimo Europos Sąjungos valstybėse praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pensijų sistemų reformavimo Europos Sąjungos valstybėse praktiniai aspektai
Alternative Title:
Practical features of reforming pension systems in European Union countries
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 60-69
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos pagrindinės pensijų sistemų reformų priežastys Europos Sąjungos (ES) valsty¬bėse, pateikiamos ES institucijų reformų strategijos ir analizė, iliustruojanti kokia kryptimi pensijų sistemų reformos yra įvykdytos ES-15 valstybėse. Straipsnio tikslas - įvertinti įvykdytas ES valstybių pensijų sistemų reformas ir pateikti galimas pensijų sistemų reformų perspektyvas atsižvelgiant į ES institucijų rekomendacijas. Analizuojant ES valstybių pensijų sistemų reformų galimas vykdymo strategijas, jų reglamentavimą ES institucijų lygiu ir lyginant ES valstybių įvykdytas pensijų reformas, taikyti mokslinės literatūros analizės, istorinis ir lyginamosios analizės metodai. Straipsnio tema aktuali ne tik dėl to, kad Lietuvos Respublika taip pat įvykdė pensijų sistemos reformą, bet ir dėl to, kad atlikta pensijų sistemų reformų priežasčių analizė ir ES institucijų reikalavimai leidžia numatyti ir galimą Lietuvos pensijų sistemos vietą bei ateitį ES valstybių pensijų sistemų kontekste. ES institucijų reformų strategijų nustatymas bei įvykdytų pensijų sistemų reformų analizė ES valstybėse gali būti aktuali ne tik planuojant tolesnes Lietuvos pensijų sistemos reformas, bet ir nagrinėjant ES valsty¬bių vykdomų pensijų sistemų reformų perspektyvas. Šio straipsnio teorinio tyrimo rezultatas, apibendrinimais ir išvadomis gali būti naudojamasi rengiant tolesnes Lietuvos pensijų sistemos reformas arba kaip metodinė literatūra apie ES valstybėse vykstančius procesus pensijų sistemų ir jų reformavimo srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pensijų sistema; Strategija; Reforma; Kaupiamoji sistema; Pension system; Strategy; Reform; European Union; Capitalisation system; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article discusses the main reasons of pension system reforms in European Union (EU) countries, the author provide EU institutions’ reform strategies and analysis illustrating in which direction pensions system reforms have been implemented in EU-15 countries. The goal of the article is to evaluate implemented pensions system reforms of EU countries and outline possible outlook for pension system reforms drawing on recommendations by EU institutions. In analyzing possible implementation strategies of pension system reforms in EU countries, their regulation on the level of EU institutions, and comparing pension reforms implemented by EU countries, the authors employed the methods of scientific literature analysis, historical and comparative analysis. The topic of the article is relevant not only because the Republic of Lithuania has implemented pension system reform, but also because analysis of causes behind implemented pension system and requirements posed by EU institutions enable predictions about possible place of Lithuania’s pension system and its future in the context of pension systems of EU countries. Identification of reform strategies favoured by EU institutions and analysis of implemented pensions system reforms in EU countries can be relevant not only in planning further reforms of Lithuania’s pension system, but also, in examining the outlook of pension system reforms being implemented by EU countries. The results of theoretical research, summaries and conclusions can be used in preparing further reforms of Lithuania’s pension system reform.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Model of the Lithuanian pension system : challenges and opportunities / Dalia Rudyte, Daiva Berzinskiene. Socialiniai tyrimai. 2012, Nr. 2 (27), p. 29-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5632
Updated:
2018-12-20 23:09:58
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: