Tarpkonfesinė sąveika ir tikybinio identiteto paieškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pab.-XVII a. I pusėje: akcentai Rapolo Korsako "Juozo Banjamino Rutskio gyvenime" (1640)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpkonfesinė sąveika ir tikybinio identiteto paieškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pab.-XVII a. I pusėje: akcentai Rapolo Korsako "Juozo Banjamino Rutskio gyvenime" (1640)
Alternative Title:
Confessional interaction and seeking to find a confessional identity in the Grand Duchy of Lithuania from the end of 16th to the first part of the 17th century: accents in the Vita Josephi Velamini Rutski (1640) by Raphael Korsak
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2006, t. 48 (7), p. 35-51
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Korsakas, Rapolas; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pristatyti unitų metropolito Rapolo Korsako lotyniškai parašytą jo pirmtako Juozapo Benjamino Rutskio biografiją. Šis biografinis veikalas liko nepabaigtas ir iki pat XX a. nebuvo publikuotas. Straipsnis skirtas ne tik išsamiai veikalo analizei: pati biografija yra svarbus konfesinio identiteto formavimosi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) XVII a. pirmoje pusėje tyrimų šaltinis. Tokią tyrimų galimybę suteikia keletas aplinkybių – artimas autoriaus santykis su aprašomuoju asmeniu, jų gyvenimo kelio panašumas. Autoriaus išsilavinimas, aukšta hierarchinė padėtis leido pateikti svarbius pastebėjimus apie aprašomą laikotarpį. Aprašomo asmens biografinių detalių tikslumas, dėmesys jo dvasiniam gyvenimui (tai elementai, būdingi tradicinei jėzuitų biografistikai) suteikia daug autentiškos informacijos apie ankstyvąjį Unitų Bažnyčios istorijos laikotarpį, vaizdžiai atskleidžia sunkumus, su kuriais teko susidurti LDK piliečiams rusėnams rekantis Unitų Bažnyčią ir Rytų apeigų katalikybę kaip naują religinę tapatybę. Remdamiesi šiuo veikalu, taip pat kai kuriais kitais istoriniais biografiniais unitų bažnyčios raštais, turime galimybę identifikuoti kelis įvykius, tapusius ženkliška ir kartu integruojančia kolektyvinės unitų atminties savastimi (pasikėsinimas prieš unitų metropolitą Vilniuje, Polocko arkivyskupo Juozapato Kuncevičiaus kankinystė, po to įvykęs Meletijaus Smotrickio atsivertimas). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korsakas, Rapolas; Konfesijos; Tarpkonfesinė sąveika; Identitetas; Unitai; Unitų literatūra; Bazilijonų ordinas; Gudai; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Unitų metropolitas; Biografistika.

ENThis article focuses on the biography of the metropolitan of the Ruthenian Uniats Joseph Velamin Rutski, written in Latin by his successor Raphael Korsak. This interesting biographical work remained unfinished and unpublished till 20th century. Not only detailed analysis of this work is presented in the article, the biography is also taken as the source and the basis for some broader conclusions in the field of formation of the religious identity in the Grand Duchy of Lithuania, mainly in the first part of the 17th century. Such approach is allowed by several circumstances related with this work – close personal relation between the described person and the author, the similitary of their biographies. The high education and ecclesiastical position of the author allowed to make many important remarks about the described times. The accuracy representing details and attention to the life of the spirit of the described person (which were elements taken from the tradition of Jesuit biography) preserved very much authentic material from the early history of the Uniat Church and vividly reveal difficulties in the life of the citizen of GDL in the way toward Uniat Church and Eastern-Rite Catholicism as one’s own religious identity. On the basis of this work and also of some other biographical and historical writings related with Uniat Church we can distinguish some events as common sites og memory, which became significant signs for this identity (an attempt on the life of the metropolitan of uniats in Vilnius, the martyrdom of archbishop of Pollock Jozafat Kuncewicz and the conversion of Meletius Smotrycki). [From the publication]

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5614
Updated:
2018-12-17 11:47:59
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: