Некоторые теоретические и практические аспекты конституционализации уголовного права в Литовской Республике

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Некоторые теоретические и практические аспекты конституционализации уголовного права в Литовской Республике
Alternative Title:
Certain Theoretical and Practical Aspects of the Constitutionalisation of Criminal Code in the Republic of Lithuania
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su Konstitucijos poveikiu Lietuvos baudžiamajai teisei. Straipsnyje išskiriami Konstitucijos poveikis baudžiamosios teisės normų kūrimui ir Konstitucijos poveikis baudžiamosios teisės normų taikymui. Straipsnyje pabrėžiama, kad vienas iš pagrindinių baudžiamosios teisės mokslo uždavinių – tai šio mokslo formavimas remiantis Konstitucijoje įtvirtintais principais ir normomis. Taip pat konstatuojama, kad Lietuvos baudžiamosios teisės moksle, skirtingai negu Vakarų Europos baudžiamosios teisės mokslo atstovų darbuose, dar yra skiriamas nepakankamas dėmesys Konstitucijos ir baudžiamosios teisės santykio analizei. Konstitucijos poveikis baudžiamosios teisės normų kūrimui nagrinėjamas trimis požiūriais: 1) Konstitucijos įtaka baudžiamosios teisės normų, nustatančių baudžiamosios atsakomybės principus, kūrimui ir tobulinimui; 2) Konstitucijos įtaka baudžiamosios teisės normų, nustatančių bausmių sistemą, jų rūšis ir bausmių skyrimo taisykles, kūrimui ir tobulinimui; 3) Konstitucijos įtaka baudžiamosios teisės normų, nustatančių baudžiamąją atsakomybę už konkrečias nusikalstamas veikas, kūrimui ir tobulinimui. Straipsnyje konstatuojama, kad Konstitucijos įtaka baudžiamosios teisės normų taikymui praktiškai pasireiškia tuo, kad teismai tais atvejais, kai jiems kyla pagrįstų abejonių dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai, privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublikos Konstitucija; Baudžiamoji teisė; Lithuanian Republic Constitution; Criminal law.

ENThe article examines the influence of the Constitution on the Lithuanian Criminal Code. The article distinguishes between the influence of the Constitution on creation of Criminal Code norms and the influence of the Constitution on the application of Criminal Code norms. The article stresses that one of the main scientific tasks of the Criminal Code is to form this scientific discipline based on the principles and norms set out in the Constitution. It also states that in the Lithuanian Criminal Code, unlike in the Western European Criminal Code, insufficient attention is paid to the analysis of the relations between the Constitution and the Criminal Code. The Constitutional influence on the creation of the norms of the Criminal Code is examined in view of three standpoints: 1) Influence of the Constitution on the creation and improvement of the norms of the Criminal Code that establish the principles of criminal liability; 2) Influence of the Constitution on the creation and improvement of the norms of Criminal Code that establish a system of penalties, their types, and rules for imposing penalties; 3) Influence of the Constitution on the creation and improvement of the norms of the Criminal Code that set the criminal liability for concrete criminal acts. The article states that the influence of the Constitution on the application of the norms of the Criminal Code is expressed by the fact that in cases when courts have reasoned doubts about the correspondence of the legal acts to the Constitution, they are under obligation to address the Constitutional Court.

ISBN:
5482009122
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5604
Updated:
2013-04-28 16:16:38
Metrics:
Views: 9
Export: