Key aspects of mortgage in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Key aspects of mortgage in Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami keletas aktualių hipotekos teisinio reguliavimo Lietuvoje aspektų. Įvade pateikiama trumpa istorinė hipotekos sistemos sukūrimo apžvalga, nurodomi pagrindiniai šią sistemą reglamentuojantys teisės aktai ir jų kaita nuo pat 1964 metų Civilinio kodekso. Antrojoje darbo dalyje aprašoma hipotekos samprata atskleidžiant pagrindinius hipotekos elementus – formą, objektą, užtikrinamus reikalavimus. Paaiškinama hipotekos lakšto esmė, pažymint jo, kaip standartizuotos įkeitimo sutarties, o ne vertybinio popieriaus požymius. Hipotekinio reikalavimo perleidime ir įkeitime atkreipiamas dėmesys į būtinumą perleisti ne tik reikalavimą, bet ir pagrindinį reikalavimą, kuris kyla iš savarankiškos sutarties ir turi būti perleidžiamas savarankiška reikalavimo perleidimo sutartimi. Straipsnyje aprašomi hipotetinio kreditoriaus teisių realizavimo ypatumai, kartu pažymint, kad įstatymas nenustato visų kreditoriui reikšmingų aplinkybių, su kuriomis turėtų būti siejama jo teisė nukreipti išieškojimą anksčiau termino, pvz. konfiskavus įkeistą turtą ar jį paėmus visuomenės poreikiams. Siūloma tokių aplinkybių sąrašą įstatyme papildyti.Reikšminiai žodžiai: Hipoteka; Mortage.

ENThe article deals with several important aspects of legal regulation of mortgage in Lithuania. The preface introduces a short historical overview of the establishment of the mortgage system, specifies the main legislation that regulates this system as well as its development since the adoption of the 1964 Civil Code. Part two of the article describes the concept of mortgage, revealing its main elements – form, subject, claims secured. The article also elucidates the meaning of the mortgage bond stating its features as those of a standard pledge contract rather than a security. When it comes to assigning and pledging a mortgage claim, focus is placed on the need to assign not only the claim but the main claim as well, one that arises out of the independent contract and has to be assigned under an independent contract on assignment of claim. The article describes the specifics of the exercise of rights of the mortgage creditor, stressing that the law does not provide for all of the creditor-critical circumstances that should form the basis of its right to initiate premature recovery, for instance, in the event of seizure of property or its collection for public needs. A suggestion is made to enhance the list of such circumstances.

ISBN:
998476673X
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5596
Updated:
2013-04-28 16:16:32
Metrics:
Views: 8
Export: