Verwaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen im 18. Jahrhundert auf das Leben der "Unterthanen in Preußisch Litthauen"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Verwaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen im 18. Jahrhundert auf das Leben der "Unterthanen in Preußisch Litthauen"
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administravimas, priemonės, poveikis, Prūsų Lietuva; Gumbinė; Kaimas; Miestas; Prūsijos Lietuva; Valdymas; Įstatymai; Švietimas; Admistrative measures, impact, Prussian Lithuania; Education; Government; Gumbinnen; Laws; Prussian Lithuania; Town; Village.
Keywords:
LT
Administravimas, priemonės, poveikis, Prūsų Lietuva; Gumbinė; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Prūsijos Lietuva; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
EN
Admistrative measures, impact, Prussian Lithuania; Government; Gumbinnen; Laws; Prussian Lithuania; Town.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas administracijų priemonių poveikis Prūsijos lietuviams XVIII amžiuje. Valdant Frydrichui I bei jo įpėdiniui Frydrichui Vilhelmui I, teritorijos, plytinčios į rytus nuo Vyslos upės sulaukė daugiau dėmesio kaip senosios vokiečių žemės. Jau XIX-ame amžiuje pastebėta, jog visuomenės raida Prūsijos Karalystėje skyrėsi nuo visuomenės raidos Senajame Reiche. Tuometinė Prūsija suvokta kaip heterogeniškas geografinis darinys. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog Prūsijos Lietuva vaidino ypatingą ir teigiamą vaidmenį Prūsijos karalystėje XVIII a. Ekonominė regiono padėtis buvo itin gera, taip pat jis pasižymėjo didesniu skirtumu tarp miesto ir kaimo populiacijos. XVIII a. Mažojoje Lietuvoje drauge sugyveno lietuviai, vokiečiai ir kolonistai iš įvairių Europos šalių, taip sukurdami multikultūrinę regiono tradiciją. Valstybė siekė integruoti mažumas pasinaudodama švietimo sistema ir mokyklų tinklu, dėl ko mokyklų skaičius Rytų Prūsijoje buvo daug didesnis nei kitur regione. Pastangos rasti lietuviškai kalbančius pastorius nagrinėjamame regione nebuvo sėkmingos: lietuvių kilmės dvasininkų skaičius čia buvo nedidelis ir prilygo kitoms Prūsijos sritims. Bajorija ir žemvaldžiai čia buvo praradę ankstesnę įtaką ir nevaidino žymaus vaidmens. Žemės ūkio sistema buvo grįsta nepriklausomais ūkiais, kuriuose dirbta už atlyginimą. Pagrindinė Prūsijos Lietuvoje auginta žemės ūkio kultūra buvo bulvės. Daroma išvada, jog Mažoji Lietuva išsiskyrė visame regione kaip pasiturinti ir ekonomiškai stabili teritorija.

ENThe article analyses the impact of administrative measures on Prussian Lithuanians in the 18th century. Under the control of Friedrich I and his successor Friedrich Wilhelm I, areas which laid to the east of the Wisla river have received more attention than the former German territory. Already in the 19th century it was noticed that the social development in Prussia was different from that in the Old Reich. The Prussia was perceived as a heterogeneous geographical unit. The study showed that Prussian Lithuania had a specific positive role in the Kingdom of Prussia in the 18th century. The economic situation in the region was particularly good; also it stood out by a greater difference between urban and rural populations. In the 18th century, Lithuania Minor was populated by Lithuanians, Germans, and settlers from other European countries which formed a multicultural tradition in the region. The government attempted to integrate minorities through the education system and schools, therefore the number of schools in eastern Prussia was much higher than elsewhere in the region. The effort to find Lithuanian-speaking pastors was not successful: the number of Lithuanian pastors was low, similar as in the other parts of Prussia. The aristocracy and the landowners had lost their previous influence and did not play any important role here. The agricultural system was based on the independent farms which hired labourers for a pay. The most important agricultural crop grown in Prussian Lithuania was potato. It is concluded that Lithuania Minor might be characterised as prosperous and economically stable territory of the region.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Prussica und Lithuanica in der Staatsbibliothek zu Berlin – preussischer Kulturbesitz / Marie-Luise Heckmann. Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 81, p. 22-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55814
Updated:
2019-01-25 18:31:43
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: