[Recenzija]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Recenzija]
In the Journal:
Acta orientalia Vilnensia. 2005, t. 5 (2004), p. 302-304
Recenzuojama knyga: Estetinė būtis daoizme [Aesthetic Being in Daoism] / Loreta Poškaitė, Bibliotheca Orientalia et Comparativa 4. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. - 296 p. - ISBN 9986-638-42-9
Notes:
Rec. kn: Estetinė būtis daoizme [Aesthetic Being in Daoism] / Loreta Poškaitė, Bibliotheca Orientalia et Comparativa 4. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. - 296 p. - ISBN 9986-638-42-9.
Keywords:
LT
Daoizmas; Kinų estetikos studijos; Estetinė būtis.
EN
Daoism; Studies of Chinese aesthetics; Aesthetic being.
Summary / Abstract:

LTRecezijuojama L. Poškaitės monografija Estetinė būtis daoizme. Vilnius, 2004, 296 p., parengta jos daktaro disertacijos „Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme“, apgintos 1999 m., pagrindu. Monografija skiriama estetinei daoistų pasaulėžiūrai ir praktikai. Įvade aptariama estetiškumo sąvoka, nurodanti ne vien į kūrimą pagal grožio principus, bet ir į žmogaus santykį su pasauliu ir būtimi pagal ontologinius ir kosmologinius principus. Estetinės būties sąvoka bene geriausiai išreiškiama kinų klasikiniuose religiniuose mokymuose – daoizme ir konfucianizme. Ypatingas dėmesys skiriamas žmogaus ir kosmoso, atskiro žmogaus ir visuomenės santykių problematikai daoizme. Jų savitumas , kylantis iš daoistinės kosmologijos, leidžia susieti daoistinę pasaulėjautą su etinėmis nuostatomis, meninę veiklą – su kasdienio gyvenimo patyrimu. I-ajame sk. – „Estetinės būties kiltis ir tikslas – Dao“ išskiriami akcentai: Dao ir Vakarai, Dao – kosminis pradas, Dao – visuotinis reguliatyvas ir būties principas. II-ajame sk. – „Dangaus ir žmogaus kelias“ aptariama dangaus kelio ir dangiškumo, žmogaus kelio ir žmoniškumo, žmogaus saviugdos, žmogaus tobulumo problematika, pasiremiant iš esmės daoizmo pirminių šaltinių studijomis. III-ajame sk. – „Žmogaus ir gamtos kūrybos jungtis mene“ aptariamos daoizmo tapybos, kaip vaizdinių kalbos, ir muzikos, kaip „neišgirstamo Dao įgarsinimo“, problemos. Parodomas autorės sugebėjimas pateikti reikšmingas su kriptogramas, analizuoti pirmą kartą į Lietuvos istoriografiją įvedamus kiniečių filosofijos, visų pirma Laozi ir Zhuangzi, originalius tekstus.

ENReviewed study is based on the author's doctoral thesis "The problem of aesthetic being of individual in classic Confucianism and Taoism", defended in 1999. The study is focused on aesthetic worldview and practice of Taoism. The introduction discusses the concept of Aestheticism, which not only points towards the act of creation structured according to principles of beauty, but also towards individual’s relation to the world and existence, conducted according to the principles of Ontology and Cosmology. The concept of aesthetic being is probably best expressed in classic Chinese spiritual teachings: Taoism and Confucianism. The author devotes her special attention to issues connected to relations of human-cosmos, separate individual-society in Taoism. The unique nature of these relations, stemming from Taoist cosmology, allows one to link Taoist worldview with aesthetic attitudes, creative endeavours - with experiences of everyday life. In the first chapter, entitled Estetinės būties kiltis ir tikslas – Dao (Tao - The Origin and Goal of Aesthetic Being) the author emphasizes two points: Tao and the West, Tao as cosmic origin, Tao as universal imperative and the principle of existence. The second chapter Dangaus ir žmogaus kelias (Celestial and Human Path) deals with the issues of celestial path and celestial nature, human path and humanity, human self-development, problems of human perfection, all based on primary studies of Taoist sources. The third chapter Žmogaus ir gamtos kūrybos jungtis mene (Joining of Human and Nature’s Creations in Art) covers the problems of Taoist paintings as the language of images and music as “sounding of inaudible Tao sound“. The author demonstrates her ability to present significant cryptograms, to analyze original Chinese philosophy texts, first of all by Laozi and Zhuangzi, introduced into Lithuanian historiography for the first time.

ISSN:
1648-2662
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5566
Updated:
2018-12-17 11:39:13
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: