Kristijono Donelaičio "Metai": vaizdinga leksika angliškame Peterio Tempesto vertime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristijono Donelaičio "Metai": vaizdinga leksika angliškame Peterio Tempesto vertime
Alternative Title:
Kristijonas Donelaitis' "The Seasons": expressive vocabulary in Peter Tempest's English version
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 20, p. 51-62
Keywords:
LT
Anglų kalba; Donelaičio "Metai"; Kristijono Donelaičio "Metai"; Lietuvių kalba; Peter Tempest; Vaizdinga leksika; Vaizdingoji leksika; Vertimas; Vertimo atitikmenys; Vertimo ekvivalentai.
EN
"The Seasons" by kristijonas Donelaitis; Donelaitis poem "Seasons"; English; Expressive vocabulary; Expressive vocsbulary; Lithuanian; Peter Tempest; Translation; Translation equivalents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Peterio Tempesto atlikto Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimo į anglų kalbą leksikos vaizdingumas. Tyrimo tikslas buvo atsakyti j šiuos klausimus: ar angliškojo vertimo kalba yra tokia pat vaizdinga kaip originalo? Ar pavyko vertėjui perteikti niuansus, užkoduotus vaizdingais veiksmažodžiais, daiktavardžiais, būdvardžiais ir kitomis kalbos dalimis? Kitaip sakant, ar verčiant j anglų kalbą nenukentėjo kūrinio kalbos vaizdingumas? Atliekant kūrinio originalo ir vertimo analizę, buvo naudojamas analitinis, gretinamasis ir skaičiavimo metodai. Vaizdingai leksikai buvo priskiriami žodžiai, kurie be pagrindinės semos, nulemiančios žodžio reikšmę, turi dar bent vieną papildomą semą. Leksikos vaizdingumo vertinimas rėmėsi lietuvių ir anglų kalbų žodynų duomenimis ir praktine straipsnio autorės patirtimi. Iš viso tyrimui buvo išrinkta apie 290 vaizdingos leksikos pavyzdžių: 78 žodžiai iš „Pavasario linksmybių“, 91 žodis iš „Vasaros darbų“, 68 žodžiai - iš „Rudens gėrybių“ ir 53 - iš „Žiemos rūpesčių“. Vaizdingi veiksmažodžiai sudarė didžiausią pavyzdžių grupę - 38 %, daiktavardžiai ir visos kitos kalbos dalys sudarė po trečdalį - po 27 %, būdvardžiai tik 8 % visų surinktų pavyzdžių. Gretinamoji Donelaičio „Metų“ ir Peterio Tempesto atlikto vertimo analizė parodė, kad nors poemos vertimo tekstas yra labai artimas originalui, vertimo leksikos vaizdingumas vis dėlto nukentėjo: ekvivalentiškai vaizdingos leksikos esama tik kiek mažiau nei pusėje atvejų (48 %). Iš kitos pusės, matyti vertėjo pastangos kompensuoti vaizdingumo praradimus - net 9 % atvejų angliškas žodis buvo vaizdingesnis už lietuviškąjį originalą. Tai lėmė tiek objektyvios priežastys, tokios kaip kalbų sistemos reikalavimai, tiek subjektyvios vertėjo nuostatos interpretuojant poemos tekstą.Akivaizdu, kad veiksmažodžių ir kitų veiksmažodinių formų (dalyvių, pusdalyvių, padalyvių) vaizdingumas nukentėjo mažiau nei daiktavardžio ir būdvardžio. Tai galima paaiškinti veiksmažodžio irjo formų didesniu paslankumu ir tuo, kad vertėjas atsisakė archaizuotos leksikos, kurią sudarė dauguma daiktavardžių ir būdvardžių. Vaizdingi veiksmažodžiai, kurie buvo pakeisti neutralesniais vertimo tekste, priklauso šioms grupėms: veiksmažodžiai, reiškiantys valgymą ir gėrimą,judėjimą, kalbėjimą ir įvairius garsus. Verčiant daiktavardžius, daugiausia nukentėjo mažybiniai, maloniniai daiktavardžiai, taip pat kai kurie daiktavardžiai su menkinamosiomis priesagomis, kurių atitikmenų nėra anglų kalboje. Turint galvoje, kad poemos kalbos vaizdingumas taip pat priklauso nuo įvairių palyginimų ir tropų, kurie nebuvo šio tyrimo objektas, sunku spręsti apie bendrą vertimo vaizdingumo lygį. Tačiau bet kuriuo atveju Donelaičio „Metai“, išversti į anglų kalbą, ne tik suteikė anglakalbiam skaitytojui žinių apie būrų gyvenimą, bet, tikėtina, suvirpino jų širdis, kaip ir pridera poezijos kūriniui. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the expressiveness of the vocabulary of Peter Tempest's translation of Kristijonas Donelaitis' poem "The Seasons" into English. The aim of the research was to answer the following questions: is the language of the translation as expressive as that of the source text? Has the translator managed to convey all the nuances encoded by expressive verbs, nouns, adjectives and other parts of speech? In other words, has the expressiveness of the language of the poem suffered in the process of translation? The research was based on analytical and contrastive methods. Expressive vocabulary included words which, next to the seme determining their main meaning, had at least one additional component of meaning or a seme. The evaluation of the expressiveness of the vocabulary was based on the data of appropriate dictionaries of Lithuanian and English and practical experience of the author of the paper. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Konceptualiosios LAIKO metaforos vertime: Kristijono Donelaičio "Metai" / Eglė Vaivadaitė-Kaidi. Taikomoji kalbotyra. 2014, 4 p. 1-24.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55654
Updated:
2019-03-26 09:28:17
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: