Aukštojo mokslo plėtra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo plėtra
Alternative Title:
The Development of higher education
In the Book:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTSėkminga ekonomikos plėtra šiuo metu vis daugiau priklauso nuo to, kokios bus investicijos į žmones ir intelektualinio potencialo, t. y. žmogiškojo kapitalo, išsaugojimą bei plėtojimą. Žmogiškasis kapitalas yra vertingiausi šiuolaikinės visuomenės ištekliai, svarbesni net už gamtos išteklius ar žmonių sukauptą materialųjį turtą. [ ... ] Pasaulinė patirtis rodo, kad šalys, kurios neinvestuoja į švietimą ir mokslą, atsilieka nuo kitų šalių. Pranašumus konkurencinėje kovoje vis labiau lemia ne šalies dydis, turtingi gamtos ištekliai ar finansinis kapitalas. Dabar didžiausią vaidmenį atlieka išsilavinimas ir visuomenėje sukauptų žinių kiekis. Todėl daugiau dėmesio reikėtų skirti švietimui ir mokslui, nes efektyvus žmogiškojo kapitalo panaudojimas yra visuomenės ekonominio ir socialinio stabilumo pagrindinė sąlyga. Lietuvoje visais laikais buvo skiriamas didelis dėmesys švietimo sistemos ypač aukštojo mokslo, plėtrai, buvo siekiama, kad kuo daugiau žmonių įgytų aukštąjį išsilavinimą, taptų aukštos kvalifikacijos specialistais. Deja, lėšų stoka, nepakankamos galimybės finansuoti aukštojo mokslo studijų iš valstybės biudžeto neleidžia visiškai realizuoti 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos piliečių referendume priimtos Konstitucijos 41 straipsnio nuostatos, kad „aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas". Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama aukštojo mokslo finansavimo, investicijų paskirstymo ir panaudojimo problemoms analizuoti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo plėtra; Aukštojo mokslo finansavimas; Išteklių paskirstymas ir panaudojimas; The development of higher education; Financing for higher education; Distribution and use of resources.

ENSuccessful expansion of economy, at this time, increasingly depends on what investments are made into people and intellectual potential, that is, into preservation and development of human capital. Human capital is the most valuable resource of contemporary society, more important than natural resources or material assets accumulated by individuals. [ ... ] International experience points to the fact that countries, which neglect education and science, lag behind other countries. Competitive advantages are increasingly determined not by the size of a country, its natural resources or financial capital. Currently, the most important role is played by education and the amount of knowledge accumulated in a society. Thus, more attention should be paid to education and science, because effective utilization of human capital is the main condition of society’s economic and social stability. In Lithuania, at all times, a lot of attention was devoted to development of educational system, especially higher education, attempts were made to ensure that more people would graduate from higher education establishments, become highly-qualified professionals. Unfortunately, the lack of funds, insufficient conditions for financing higher education from state’s budget prevent Lithuania from fully realizing provisions of 41 Article of Constitution guaranteeing free education to all. The article examines issues related to financing of higher education, distribution and use of investments.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5553
Updated:
2013-04-28 16:16:05
Metrics:
Views: 18
Export: