Ekonomikos augimas: teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos augimas: teorija ir praktika
Alternative Title:
Economic Growth: Theory and Practice
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis augimas; Teorija; The economic growth; Theory.
Keywords:
LT
Ekonominis augimas.
EN
economic growth; Theory.
Summary / Abstract:

LT[...] 2005 m. paskelbtame komunikate apie atnaujintą Lisabonos strategiją Komisija siūlo sutelkti pastangas siekiant „skatinti stipresnį ilgalaikį ekonomikos augimą ir sukurti daugiau bei geresnių darbo vietų". Lietuvos ekonomikos raidos strateginis tikslas yra sumažinti, o ateityje ir likviduoti atsilikimą nuo ekonomiškai išsivysčiusių valstybių ekonomikos lygio. Siekiant šio tikslo būtinas spartus ekonomikos augimas. Ekonominio augimo problema buvo, yra ir visada bus aktuali visame pasaulyje. Šis procesas yra labai sudėtingas ir pasireiškia kaip ilgalaikė tendencija. Ekonomikos augimas yra vienas iš svarbiausių makroekonominių rodiklių. Nors jį galima susieti su daugelio ekonominių rodiklių kitimu, tačiau praktikoje jam išmatuoti dažniausiai taikomas bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis per tam tikrą laikotarpį. Per paskutinį šimtmetį daugelyje pasaulio šalių pastebimas žymus ekonomikos augimas. Padidėjusios realiosios pajamos leidžia gyventojams pirkti daugiau prekių ir paslaugų, didesnis vartojimo lygis lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir užtikrina visuomenės gerovę. Tačiau ekonomikos augimas nėra nei visa apimantis, nei pastovus. Straipsnio tikslas - išnagrinėti teorinius ekonominio augimo modelius ir nustatyti jų praktinę reikšmę. Pagrindiniai uždaviniai - aptarti ekonominio augimo teorijas, išnagrinėti ekonominio augimo modelius, išskirti kiekvieno modelio ypatumus, nustatyti nagrinėjamų, modelių praktinį taikymą bei reikšmę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENIn the Communication on Renewed Lisbon Strategy published in 2005 the Commission proposed pooling efforts in order to „stimulate further long-term economic growth and create more and better jobs“. The strategic aim of Lithuanian economic growth is to reduce and, in the long-term, to bridge the gap between economically developed countries. To this end a rapid economic growth is needed. The issue of economic growth has always been relevant in the whole world. This is a very complicated process with a long-term trend. Economic growth is one of the key macro-economic indicators. Although it may be linked to changes of many economic indicators, in practice it is often measured as change in GDP over a certain period of time. For many countries the last century was a century of remarkable economic growth. Increase in real income result in higher consumption level of goods and services, while it is the basis of higher standards of living and general welfare. Unfortunately, economic growth is neither all-inclusive nor stable. The aim of the article is to analyse theoretical models of economic growth and identify their practical meaning. Key objectives – discuss theories of economic growth, analyse economic growth models focussing on peculiar features of each model, identify practical application and meaning of the models analysed.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5550
Updated:
2013-04-28 16:16:03
Metrics:
Views: 17
Export: