Dialogas tapatybės paieškose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dialogas tapatybės paieškose
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTAkcentuojama, jog šiuolaikinių filosofų darbuose asmens tapatybė atsiskleidžia suvokiant jos unikalumą ne griežtai apibrėžtoje, bet sudėtingoje ir nuolat besikeičiančioje socialinėje ekonominėje bei kultūrinėje dvasinėje visuomenės erdvėje. Jos transformacija asmens dialoginio buvimo ir veikimo metu verčia žmogų atsisakyti tradicinių mąstymo, veiklos ir elgsenos stereotipų ir yra veikiama objektyvių bei subjektyvių, o neretai nekasdieninių, ekstremalių, situacijų, visuomeninių institucijų poveikio, tikros ar tariamos komunikacijos bei kitokių priežasčių. Tapatybės idėja gvildenama remiantis XX a. mąstytojų M. Heideggerio, A. Giddens, A. Lingio, Ch. Taylor, P. L. Berger, Th. Luckman, E. Levino ir M. Buberio darbais. Išryškinama, kad globalizacijos procesas keičia žmonių, bendruomenių, tautų bei valstybių prigimtines normas bei tradicijas ir savitai modeliuoja paties dialogo sąrangą. Šiandieninis dialogas suvokiamas kaip žmogaus ir pasaulio vienas esminių principų, kai iš naujo reikia atrasti ir įprasminti Aš tapatybę santykiuose su Kitais. Tapatybė traktuojama kaip Aš ir Kitas, Veidas į Veidą susitikimai. Jie skleidžiasi autentiškuose žmonių veiksmuose ir poelgiuose, pasitelkus kalbinės raiškos fenomeną Aš, kuris pirmuoju asmeniu atspindi žmogišką esmę jos būtyje ir realybės suvokime. Tradicinė dialogo sąranga, etiniu–religiniu pagrindu formavusi europinės tapatybės modelį, globalizacijos procese keičia savo dimensijas. Dialogas, transformuodamas supančią tikrovę ir patį socializacijos procesą, verčia susitelkti ir iš naujo apmąstyti autentiškos tapatybės paieškas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dialogas; Tapatybė; Asmuo; Kalba; Socialinė erdvė; Aš ir kitas; Dialogue; Identity; Person; Language; Social space; I and other.

ENThe study argues that personal identity is discussed in the works of contemporary philosophers by realizing its uniqueness not in a strictly defined area but in a complex and constantly changing social-economic and cultural-spiritual social space. Its transformation during the dialogical being and actions of a person makes a human being forego traditional stereotypes of thought, action and behaviour. It is influenced by objective and subjective or even extreme situations, social institutions, real or virtual communication, etc. The study examines the idea of identity on the basis of the works of the 20th-century thinkers – Heidegger, Giddens, Lingis, Ch. Taylor, Berger, Luckman, Lévinas and Buber. The study highlights that the process of globalization changes the natural norms and traditions of people, communities, nations and states and rearranges the constitution of the dialogue itself. Contemporary dialogue is conceptualized as one of the basic principles guiding human beings and the world, when the Self must be rediscovered and re-evaluated in the relations with the Others. Identity is considered to be the Face-to-Face meetings between I and Thou. They take place in the authentic actions and acts of human beings by means of language phenomena. The traditional constitution of the dialogue that shaped the European identity model on the basis of ethnicity and religion is changing in the course of globalization. In transforming the surrounding reality and the very process of socialization, the dialogue requires to focus and rethink the search for authentic identity.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5543
Updated:
2020-05-25 18:03:29
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: