Makroekonomikos pokyčių poveikis socialinės raidos rodikliams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonomikos pokyčių poveikis socialinės raidos rodikliams
Alternative Title:
Impact of Macro-Economic Developments on Social Development Indicators
In the Book:
Keywords:
LT
Makroekonominiai pokyčiai; Ekonominiai rodikliai; Gyvenimo lygis.
EN
Macroeconomic changes; Economic indicators; Life level.
Summary / Abstract:

LTJungtinių Tautų paskelbtoje Žmogaus socialinės raidos koncepcijoje pažymima kad ekonomikos pažanga yra svarbi tiek, kiek ji virsta žmogaus galimybių, jo gyvenimo kokybės plėtra. Pagrindinė koncepcijos mintis – visų ekonominių ir politinių pasiekimų tikslas turi būti paprastų žmonių gyvenimo kokybė, ir jokie dideli užmojai nepateisina to gyvenimo griovimo. Pažanga privalo būti pagrįsta pagarba kiekvieno žmogaus orumui, užtikrinti materialią ir dvasinę kiekvienos bendruomenės plėtrą ir socialinę integraciją, siekti, kad pats žmogus viską vertintų ir spręstų. Skurdas, nedarbas, socialinis išsiskaidymas šiuo metu yra svarbiausios problemos. Net labai greitas nacionalinio produkto ir pajamų didėjimas ne visada paveikia žmonių gyvenimo kokybę: materialinės gerovės kilimą, gyvenimo trukmę, sveikatą, išsilavinimo lygį ir kitus parametrus. Kartais gali būti ir priešingas reiškinys. Lietuva, kaip ir kitos pokomunistinės šalys, išgyvena labai intensyvių ir esminių ekonominių pertvarkymų laikotarpį. Įgyvendinamų reformų tikslas — plėtoti demokratiją ir rinkos ekonomiką. Tačiau transformacijos laikotarpiu atsirado sudėtingų socialinių problemų. Besiformuojančios rinkos mechanizmai lėmė ekonomikos nuosmukį, pagimdė nelygybę, nedarbą, skurdą. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos ekonomikos ir socialinės raidos rodiklių dinamika esminių ekonominių ir socialinių pertvarkų metais atkūrus nepriklausomybę. Parodomos ekonomikos nuosmukio ir gyvenimo lygio kritimo priežastys, analizuojami atsigaunančios ekonomikos rodikliai, nagrinėjamos gyventojų užimtumo pagerinimo ir skurdo mažinimo priemonės.

ENThe human social development concept announced by the United Nations notes that economic progress is important only to the extent it becomes development of human potential and quality of life. Central to the idea of the concept is that all economic and political achievements should be aimed at improving quality of life of ordinary population and that no ambitious of whatever dimensions can be justified if they ruin such life. Progress must be based on respect for human dignity of each individual, should ensure material and spiritual development as well as social integration of every community, as well as should seek that every individual could evaluate and make decisions that matter for him. Poverty, unemployment, social exclusion are the most acute problems of today. Even a very rapid growth of domestic product and income does not always have an impact on the quality of human life: enhancement of material welfare, life expectancy, heath, educational background and other parameters. Sometimes it may even have an adverse impact. As other post-Communist countries Lithuania is experiencing a highly intensive period marked by major economic reforms. The aim of the reforms is the development of democracy and market economy. However, major transformations have given rise to complicated social problems. Market economy mechanisms have caused economic decline and given rise to inequality, unemployment and poverty. The article analyses dynamics of economic and social development indicators of Lithuania, it gives reasons for the economic decline and deteriorated standards of living.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5539
Updated:
2013-04-28 16:15:55
Metrics:
Views: 31
Export: