Protection of public and collective interests in the Lithuanian civil procedure

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Protection of public and collective interests in the Lithuanian civil procedure
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama privačių ir kolektyvinių interesų gynimo problematika naujajame, 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekse (toliau – LR CPK). Naujasis LR CPK buvo sudarytas išanalizavus daugybę nacionalinių, tiek bendrosios teisės sistemos, tiek kontinentinės teisės sistemos, bei tarptautinių teisės aktų. To pasėkoje tam tikri teisiniai institutai buvo perkelti į LR CPK iš užsienio teisinių sistemų, tačiau ne visi iš perkeltųjų teisinių institutų prigijo bei yra taikomi Lietuvoje. Vienas iš pavyzdžių gali būti LR CPK 49 str. 5 d. įtvirtintas kolektyvinis ieškinys, skirtas apginti viešąjį interesą. Autoriaus nuomone, kontinentinės teisės tradicijos valstybėse susiklosčiusi praktika, kad viešas bei kolektyvinis interesas yra ginamas prokurorui ar tam tikroms viešosioms įstaigoms inicijuojant civilinį procesą. Tačiau palaipsniui susiliejant teisės sistemoms grupės ieškinys, būdingas bendrosios teisės sistemos valstybėse, pradėtas taikyti ir kontinentinės teisės sistemos valstybėse. Straipsnyje teigiama, kad visais atvejais perkeliant tam tikrą teisės institutą iš vienos teisės sistemos į kitą reikia būti atsargiems, o grupės ieškinio perkėlimas į LR CPK yra pavyzdys nesėkmingo teisės lyginamojo metodo taikymas leidžiant įstatymus. Autorius pažymi, kad neužtenka vien tik perkelti „skolintą“ institutą į teisės aktą, būtina sukurti teisinį pagrindą realiam instituto taikymui, tai yra instituto taikymui būtina pritaikyti galiojančią procesinę bei materialinę teisę. Be to, straipsnyje teigiama, kad kiekvieno naujo teisinio instituto įtvirtinimas sukelia ekonomines, psichologines bei kitas moralines ir socialines problemas, todėl įvedant naują institutą, būtina tinkamai parengti teisininkus šio instituto taikymui.Reikšminiai žodžiai: Civilinio proceso teisė; Viešojo intereso gynimas; Grupės ieškinys; Civil procedural law; Protection of public interest; Group action.

ENThe article analyses the issues of protecting private and collective interests in the new Civil Process Code (CPC) of the Republic of Lithuania as of January 1, 2003. The new CPC of the Republic of Lithuania was drawn following an analysis of a plenitude of national as well as common, continental and international legislation items. As a result, certain legal institutes were transferred to the CPC from foreign legal systems, however not all of the institutes transferred were adopted and are being enforced in Lithuania. One example is the collective claim to protect a public interest as fixed under Article 49.5 of the CPC of the Republic of Lithuania. The article states that in ever case of transferring one legal institute from one legal system to another, one must exercise caution and the transfer of the group suit to the CPC of the Republic of Lithuania is an example of unsuccessful application of the method of comparison of law in legislation. The author stresses that it is not enough to just transfer a “borrowed” institute to a piece of legislation – there must be a legal basis for actual application of the institute, meaning that the application of the institute must be done on the basis of effective procedural and material law. On top of that, the article states that the fixing of every new legal institute leads to economical, psychological and other moral and social issues and therefore lawyers must be duly prepared to apply a new institute being introduced to apply it.

ISSN:
1434-8888
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5533
Updated:
2013-04-28 16:15:51
Metrics:
Views: 17
Export: