Joniškio savivaldai - 390 metų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškio savivaldai - 390 metų
In the Journal:
Žemygala. 2006, Nr. 1, p. 3-10
Keywords:
LT
Joniškis; Magdeburgo teisė; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund).
Summary / Abstract:

LTMiestelio, kadaise susikūrusio dabartinio Joniškio vietoje, plėtotė buvo susijusi su judriu keliu i Livoniją. 1604 m. Joniškio pirkliai prekiavo su užsieniu, ten pirktas prekes jie pardavinėdavo kituose Lietuvos miesteliuose. 1616 m. Joniškiui suteiktos savivaldos arba Magdeburgo teisės. Suteiktąja privilegija Joniškio miestiečiai buvo atleisti nuo pavaldumo kitų tuo metu veikusių teismų ir tapo pavaldūs tik magdeburginiam teismui ir valdžiai, be to, pasakyta, kad jie turės tvarkytis Kauno miesto pavyzdžiu. Pagal Magdeburgo teisių privilegiją nuo miesto teismų sprendimo miestiečiai galėjo apeliuoti į rūmų arba asesorių teismą, ir nepatenkinti miesto pareigūnų sprendimais miestiečiai netrukus tomis teisėmis ėmė naudotis. Apskritai Joniškio miestiečiai keletą kartų per metus dėl įvairių magistrato ir vaito sprendimų kreipdavosi į asesorių teismą. 1631 m. kovo 17 d. Zigmantas III patvirtino Šiaulių ekonomijos valdytojų raštus, duotus Joniškio miestiečiams ir draudžiančius prekiauti su rygiečiais ir Kuršo žmonėmis valsčiaus kaimuose. 1718 m. lapkričio 23 d. Augustas II patvirtino pirmtakų suteiktas Magdeburgo teisės privilegijas. Tiek visos valstybės, tiek Joniškio miesto juridinė kultūra vertė kiekvieną pilietį būti tam tikruose įstatymų numatytuose rėmuose, net ir menkiausius turtinius ir juridinius santykius įforminti raštu; kiekvienas miestietis jautėsi esąs teisinės valstybės pilietis.Reikšminiai žodžiai: Joniškis; Magdeburgo teisė; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund); Šiaulių ekonomija.

ENThe development of the town, which was once settled in the place of the present Joniškis was related to the busy road to Livonia. In 1604 Joniškis merchants were engaged in trade with foreign countries and sold the goods, purchased abroad, in other towns of Lithuania. In 1616 Joniškis received the Magdeburg rights. By the granted privilege the residents of Joniškis were relieved from subordination to jurisdiction of any other court, active at the time and became subordinate solely to the jurisdiction of the court of Magdeburg. In addition, it was stated that they must arrange their activities following the example of Kaunas. According to the Magdeburg rights privilege the residents had the right to appeal against the decisions of the town’s courts to the court of the chamber or the assessors court and the townspeople, who were not satisfied with decisions of the town’s officials did not hesitate to use the rights. Overall Joniškis townspeople applied to the assessors court due to different decisions of the magistrate several times per year. On 17 March 1631 Sigismund III approved the writings of Šiauliai economy administrators, given to Joniškis townspeople, prohibiting engaging in trade with representatives of Riga and Kuršas people in the villages of the area. On 23 November 1718 Augustus II approved the Magdeburg rights privileges, granted by his predecessors. The legal culture of both the entire state and Joniškis town forced each citizen to remain within certain limits, foreseen by the laws and register even the smallest property and legal transactions in writing; each townsman felt like a citizen of a rule of law.

ISSN:
1822-4989
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5517
Updated:
2013-04-28 16:15:42
Metrics:
Views: 29
Export: