Influence of the early prevention programme "Zippy’s Friends” on selfdevelopment of children’s social competence and establishment of safe emotional environment in educational institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of the early prevention programme "Zippy’s Friends” on selfdevelopment of children’s social competence and establishment of safe emotional environment in educational institutions
Alternative Title:
Ankstyvosios prevencijos programos "Zipio draugai" poveikis vaikų socialinės kompetencijos ugdymuisi bei saugios emocinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimui
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 116, p. 71-93
Keywords:
LT
Socialinė kompetencija; Saugi emocinė aplinka; Ankstyvoji prevencija; Sunkumų įveikimas; Priešmokyklinio ugdymo programa; Programa „Zipio draugai“.
EN
Social competence; Safe emotional environment; Early prevention; Coping with difficulties; Pre-primary education curriculum; Programme ‘Zippy’s Friends’.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriškai pagrindžiama ankstyvosios prevencijos programų paskirtis ugdyti vaikų socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus, pristatoma sunkumų įveikimo samprata, vaikų taikomos sunkumų įveikimo strategijos, esminiai socialinės kompetencijos ugdymosi komponentai – savo ir kitų asmenų emocijų atpažinimas, probleminių situacijų apmąstymas, tinkamų išeičių pasirinkimas ir pritaikymas, bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba, pagerinant savo ir kitų emocinę savijautą. Teoriškai pagrindžiama ankstyvosios prevencijos programų veiksmingumą lemianti jų sandara – orientavimasis ne į akademines žinias, bet į integralią socialinę, emocinę ir kognityvinę vaikų patirtį, kompleksiškumas – daugelio socialinių gebėjimų (emocinio supratingumo, empatijos, bendravimo, problemų sprendimo, pagalbos priėmimo bei teikimo kitam ir kt.) plėtotė, įveikimo elgesiu, emocinio bei kognityvinio sunkumų įveikimo strategijų ugdymas. Siekiant plačiai išanalizuoti programos „Zipio draugai“ poveikį vaikų socialinės kompetencijos ugdymuisi ir saugios emocinės aplinkos kūrimui ugdymo įstaigose, pristatomas kelių etapų tyrimas: a) atlikta Lietuvos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ir programos „Zipio draugai“ turinio analizė, išryškinusi specifinį pastarosios programos indėlį plėtojant vaikų socialinę kompetenciją; b) apibendrinti programos „Zipio draugai“ poveikio vaikų socialinės kompetencijos plėtojimui tyrimų rezultatai; c) nustatytas programos „Zipio draugai“ poveikis saugios emocinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimui.Taikyti kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodai – teorinė analizė, idėjų sisteminimas ir apibendrinimas, programų turinio (content) analizė (Lietuvos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos ir programos „Zipio draugai“ turinio analizė), programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo veiksmingumo tyrimų rezultatų sisteminimas ir apibendrinimas, internetinė apklausa. Programos „Zipio draugai“ veiksmingumo tyrimų sisteminimas ir apibendrinimas padėjo išryškinti tvarų ilgalaikį šios programos poveikį vaikų gebėjimui naudoti platų bei įvairų sunkumų įveikimo būdų repertuarą. Priešmokyklinėje grupėje įgyti sunkumų įveikimo gebėjimai padeda vaikui lengviau adaptuotis mokykloje ir išlieka iki IV klasės. Ilgalaikis poveikis nustatytas vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo, savireguliacijos ir savidisciplinos gebėjimams, t. y. programa turi ilgalaikį poveikį vaikų socialinės kompetencijos plėtojimui. Programa „Zipio draugai“ turi įvairialypį poveikį visam ugdymo įstaigos mikroklimatui: padeda susikurti draugiškesniems, taikesniems, savipagalba grindžiamiems tarpusavio santykiams grupėje; padidina visų įstaigos pedagogų ir tėvų dėmesį vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymui; skatina visos bendruomenės aktyvumą, siekiant sukurti saugią emocinę ugdymosi aplinką įstaigoje. [Iš leidinio]

ENThe article theoretically substantiates the purpose of programmes of early prevention to develop children’s social and coping skills, presents the concept of coping with challenges, strategies for overcoming difficulties, which are applied by children, as well as structure, which predetermines efficiency of early prevention programmes. Seeking the analysis of the impact of the programme "Zippy’s Friends" on self-development of children’s social competence and creation of safe emotional environment in educational institutions, the research of several stages is presented: a) content analysis of the Lithuanian Pre-primary Education Curriculum and the programme "Zippy’s Friends", which highlighted the specific contribution of the latter programme to children’s social competence; b) generalisation of the results of the research in the impact of the programme "Zippy’s Friends" on development of children’s social competence; c) identification of the impact of the programme "Zippy’s Friends" on creation of safe emotional environment in an educational institution. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.049
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55090
Updated:
2019-01-21 20:06:40
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: