Gyventojų migracijos teorijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų migracijos teorijos
Alternative Title:
  • Theories Regarding Migration of Residents
  • Theories of population migration
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 43, p. 4-13
Keywords:
LT
Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTGyventojų migracija - viena svarbiausių ir labiausiai diskutuotinų šių dienų problemų, nulemsiančių ir jau dabar darančių ženklią įtaką socialiniams ekonominiams procesams globaliu mastu. Kol pasaulyje egzistuoja turtinė, politinė bei ekonominė įvairovė, kol valstybėse yra didelis gyventojų skaičiaus, sudėties ir prieaugio nevienodumas, tol veiks galingos jėgos, verčiančios žmones migruoti. Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės, geriausiai žinomos gyventojų migracijos teorijos. Dauguma teorijų nėra sukurtos specialiai migracijos fenomenui paaiškinti; visų pirma siekiama išryškinti tam tikrus žmogaus elgsenos aspektus. Tik vėliau šie paaiškinimai buvo pritaikyti migracijos procesui tirti. Taigi straipsnyje analizuojama: E. Ravenšteino „migracijos dėsniai“, kurie yra peržiūrimi ir papildomi; ekologinės teorijos; stūmos ir traukos teorijos; neoklasikinė migracijos teorija; naujoji ekonominė migracijos teorija; sprendimų migruoti priėmimo teorijos; socialinio tinklo teorija. Daugybė migraciją veikiančių kintamųjų apsunkina teorinę migracijos sampratą ir trukdo paaiškinti žmonių elgseną. Pateiktos teorijos apima plataus spektro situacijas, tačiau jos nėra naudingos aiškinant visus migracijos aspektus. Norint į analizę įtraukti visus kintamuosius, reikalingas ypač sudėtingas modelis. Migracijos procesas painus ir įvairiapusis, todėl neužtenka vieno modelio jam apibrėžti.Reikšminiai žodžiai: Migracija; Teorijos.

ENMigration of residents is one of the most important and discussed present issues that will determine and is already significantly impacting on socio-economic processes on the global scale. While diversity of wealth, politics, and economics exists in the world and as long as there are great differences in the number, composition, and increase of populations, powerful migration determining forces shall remain in existence. The article looks at the key and the best well-known resident migration theories. Most theories were not developed particularly for looking at migration phenomenon; first of all, certain human behaviour aspects are aimed to be underlined. Only later these explanations were adapted for analysis of the research process. Thus, the article analyses the following: Ravenstein’s Laws of Migration, which are revised and supplemented; ecologic theories; repulsion and attraction theories; neoclassical migration theory; the new economical migration theory; the theories regarding decision made in favour of migration; and social network theory. Numerous migration determining variables impede on theoretical conception of migration and do not allow for explanation of human behaviour. The supplied theories cover wide spectrum of situations, although they are not valuable while explaining all aspects of migration. In order to include all variables into analysis, an especially complex model is required. The process of migration is complex and multifaceted, thus one model is insufficient for its definition.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Rusai Lietuvoje 1944 m. liepą - 1953 m.: rusų migracijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos atmintis / Grigorijus Potašenko. Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis / sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius. 2013. P. 74-182, 390.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55
Updated:
2021-04-16 20:26:06
Metrics:
Views: 124    Downloads: 53
Export: