IT priemonių taikymo ypatumai per technologijų pamokas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
IT priemonių taikymo ypatumai per technologijų pamokas
Alternative Title:
ICT measures application of peculiarities in technology lessons
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 113, p. 148-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos (IT); Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo įgūdžiai; Technologijų pamoka; Information Technology (IT); Information Communication Technology (ICT) application of skills; Technology lesson.
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies; Ugdymas / Education; Technologijos mokslai / Technological sciences.
EN
Information Communication Technology (ICT) application of skills; Technology lesson.
Summary / Abstract:

LTAktualumas. Šalyje atlikta daug tyrimų, tarptautinių projektų, susijusių su IT diegimu, informacinių įgūdžių ugdymu mokyklose: nuo 2004 m. kasmet atliekami „Visuotinio kompiuterinio raštingumo“ tyrimai, parengta daug mokslinių, metodinių, informacinių darbų, ataskaitų, skirtų perteikti IKT diegimo švietime patirtį. Tyrimo metu siekiama ištirti, kaip mokinių IKT taikymo įgūdžių ugdymas organizuojamas technologijų pamokose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti IT priemonių taikymo ypatumus pagrindinės mokyklos 5-8 klasių technologijų pamokose. Tyrimo uždaviniai: identifikuoti mokinių IKT įgūdžių ugdymo svarbą pagrindinėje mokykloje per technologijų pamokas; ištirti technologijų mokytojų IT taikymo tikslus ugdymo procese; išanalizuoti 5-8 klasių mokinių IKT taikymo įgūdžių ugdymo per technologijų pamokas ypatumus; apibendrinti pagrindines problemas, susijusias su IT taikymu per technologijų pamokas. Tyrimo metu naudotas empirinis metodas. Tyrimas vykdytas 2011-2012 m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Statistiškai apdoroti visų (n = 603) dalyvavusių apklausoje respondentų duomenys: (n = 215) pagrindinių mokyklų vadovų, (n = 112) technologijų mokytojų ir 5-8 klasių mokinių. Nustatyta, kad siekiant ugdyti mokinių informacinius technologinius įgūdžius, daugiau dėmesio turi būti skiriama spartaus interneto ryšiui užtikrinti, kompiuterizuotoms individualioms darbo vietoms įrengti, moderniai interaktyviajai mokymo medžiagai rengti, mokymosi erdvėms kurti, ugdymo turiniui dirbti elektroninėje erdvėje pritaikyti, gerosios patirties sklaidai.Taip pat labai svarbu sudaryti mokiniams sąlygas nuosekliai plėtoti IKT taikymo įgūdžius technologijų pamokose bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo turinyje IT dominuoja kaip priemonė pamokos tikslams pasiekti, veiksmingai išnaudojant pamokos laiką ir erdvę. Apklausa parodė, kad visi mokytojai planuoja taikyti IKT per pamokas ir visuomet įtraukia į metų darbo planus. Didžioji dalis mokytojų IT taiko užklasinėje veikloje. Technologijų mokytojai IT taiko dažnai ir beveik vienodai per visas technologijų pamokas. Tyrimas atskleidė, kad populiariausios ir dažniausiai taikomos yra paieškos, pateikčių rengimo ir teksto tvarkymo programos. Technologijų mokytojų nuomone, IT naudojimas ugdo mokinių informacinius ir techninius įgūdžius ir iš dalies ugdo kritinio mąstymo, mokymosi motyvacijos, kūrybiškumo ir komunikacinius mokinių įgūdžius. 5-8 klasių mokinių nuomone, IT per technologijų pamokas labiausiai ugdo informacinius ir technologinius įgūdžius, taip pat iš dalies skatina mąstymą ir bendradarbiavimą. Tačiau priešingai nei technologijų mokytojai, beveik pusė mokinių mano, kad IT priemonių naudojimas neskatina mokymosi motyvacijos. Mokyklų vadovų ir mokytojų nuomone, taikant IT 5-8 klasėse per technologijų pamokas įdomiau perteikiamas ugdymo turinys, dirbama su naujomis programomis, technika ir tai skatina pačius pedagogus tobulėti. Taikydami IT per pamokas technologijų mokytojai susiduria su kai kuriomis problemomis: trečdaliui tyrime dalyvavusių mokytojų trūksta licencijuotų programų ir prieigos prie kompiuterių. Daugiau nei pusė mokytojų technologijų kabinetuose neturi interneto. Net du trečdaliai mokytojų norėtų kelti savo kompiuterinio raštingumo lygį. Beveik trečdalis mokytojų teigia, kad mokykloje nesuderinti tvarkaraščiai.[...]. [versta iš angliškos santraukos]

ENRelevance. There have been performed a number of studies and international projects in the country, related to IT deployment and ICT skills education in schools: since year 2004, a “General computer literacy” research is carried out annually, a series of scientific, methodological, information works, reports have been produced to convey experience of the ICT implementation in education. The study was conducted to investigate how ICT education skills are organized in technology lessons. The aim of the research is to analyze IT tools application peculiarities in the elementary school for 5-8 classes in the technology lessons. The objectives of the research are as follows: to identify the importance of education for pupils’ ICT skills in the elementary school during technology lessons; to investigate the aims of IT usage during educational process which are used by technology teachers; to analyse the features of ICT application skills during technology lessons for 5-8 grade students; summarize the major problems associated with the application of IT in the technology lessons. The empirical method was applied in the research. The survey was carried out in 2011-2012 school year at Lithuanian general education schools. The data of all respondents was statistically treated (n = 603): managers of elementary school (n = 215), technology teachers (n = 112) and 5-8 grades students (n = 276). The study found that in order to develop pupils’ skills in information technology more attention should be paid to ensuring high-speed internet connection, the installation of computer individual sites, modern interactive teaching material, learning space development, educational content adaptation for work in cyberspace, for dissemination of good practice.It is also important to create conditions for students to develop consistently the ICT application skills through technology lessons in general education schools. In the educational content, IT dominate as a tool for reaching the lesson objectives, effectively exploiting the lesson time and space. The survey revealed that majority of teachers plan the use of ICT in lessons and always include it in the annual work plans. Most of the teachers use IT in extracurricular activities. Technology teachers use IT often and have used almost the same amount of all programs during classes. The study revealed that the most popular and most commonly used are the search, preparation of presentations and text editing programs. According to technology teachers opinion, usage of IT improves students’ information and technical skills and partly develops students critical thinking, learning, creativity and communication skills. Students of 5–8 grades expressed the opinion that, usage of IT during technology lessons mostly develops information and technological skills, partly promotes thinking and collaboration as well. However, unlike the technology teachers, almost half of the students think that the use of IT tools do not promote learning motivation. School principles and teachers felt that the application of IT for students of 5–8 grades during technology lessons more interestingly conveys the educational content, the work with the latest software; hardware encourages the teachers to improve themselves as well. Technology teachers faces with some problems by applying IT during their lessons: one-third of the participating teachers’ lack of licensed programs and computer access. More than half of the teachers do not have internet access in their classrooms. Even two-thirds of the teachers would like to improve their computer literacy. Almost a third of teacher’s state that school schedules are not aligned. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54918
Updated:
2018-12-17 13:49:39
Metrics:
Views: 18    Downloads: 9
Export: