Elektroninės mokėjimo priemonės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės mokėjimo priemonės
Alternative Title:
Electronic payment instruments
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos teisėje atsiskaitymus elektroninėmis mokėjimo priemonėmis bei santykius tarp elektroninės mokėjimo priemonės išleidėjo (kredito įstaigos) ir naudotojo (vartotojo) reglamentuoja Komisijos 1987 m. gruodžio 8 d. rekomendacija 87/598/EEB dėl Europos etikos kodekso susijusio su elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, 1997 m. liepos 30 d. Europos Komisijos rekomendacija 97/489/EB Dėl operacijų elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir santykių tarp jas išleidusių ir turinčių asmenų, Europos parlamento ir Tarybos 2000 m. rugsėjo 18 d. direktyva 2000/46/EB Dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros ir kt. Lietuvos teisėje santykius tarp elektroninės mokėjimo priemonės išleidėjo ir vartotojo reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas ir kiti. Straipsnyje aptariama elektroninės mokėjimo priemonės samprata, analizuojama sutartis dėl elektroninių mokėjimo priemonių suteikimo ir naudojimo, pateikiama kredito įstaigos ir elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo pareigos bei civilinės atsakomybės nustatymo principai.Reikšminiai žodžiai: Elektroninės mokėjimo priemonės; Mokėjimo produktų apsauga; Civilinė atsakomybė; Means of electronic payment; Secutity of payment products; Commercial responsibility.

ENIn European Union law, transactions by means of electronic payment and relations between issuer (credit institution) of electronic payment instruments and user (consumer) is regulated by the Commission’s December 8, 1987 recommendation 87/598/EEC on European ethics code related to electronic payment instruments, July 30, 1997 European Commission recommendation 97/489/EC on Operations with electronic payment instruments and relations between issuers and holders, European Parliament and Council September 18, 2000 directive 2000/46/EC on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. Under the Lithuanian law, relations between an issuer of electronic payment instrument and a consumer are regulated by the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Republic of Lithuania Law on payments, the Republic of Lithuania Law on financial institutions and others. The article discuses the concept of electronic payment instrument; analyzes contracts on issuing and using electronic payments instruments; provides the obligations and principles of determining responsibility applicable to credit institution and electronic payment instrument user.

ISBN:
9955966645
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5422
Updated:
2014-01-18 17:22:04
Metrics:
Views: 28
Export: