The Importance of personal psychotherapy in social educators' professional training

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Importance of personal psychotherapy in social educators' professional training
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialiniai pedagogai; Profesinio parengimo prioritetai; Social educators; Preferences in professional training.
Keywords:
LT
Profesinio parengimo prioritetai; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Preferences in professional training.
Summary / Abstract:

LTTinkamas profesinis mokymas turi didelę reikšmę profesijoms, kurių paskirtis yra rūpintis kitais žmonėmis. Daugelis šalių turi licenzijavimo sistemą, kuri apibrėžia formalią teisę dirbti psichoterapeutais, psichologais ir socialiniais darbuotojais. Tačiau Lietuvoje dar nėra susiformavusios specialistų mokymo ir darbo efektyvumo įvertinimo tradicijos. Daugybė specialistų mokymo tyrimų patvirtina, kad profesionalumas įgyjamas per patirtį ir bandymus. Specialistai mokosi apibrėžti problemą, pritaikyti ar atmesti teoriją bei taisykles. Bet kuri praktinio darbo situacija suteikia naujos patirties ir kartu moko. Specialistų kompetencija remiasi patirtimi, kuri grindžiama mokymo turiniu ir tolesne refleksija. Šio tyrimo tikslas – nustatyti socialinių pedagogų, turinčių skirtingą praktinę patirtį, asmeninės psichoterapijos reikšmės įsisąmoninimą. Tyrimas parodė, kad dauguma būsimųjų ir jau dirbančių socialinių pedagogų supranta asmeninės psichoterapijos svarbą asmeniniame ir profesiniame vystymesi. Tyrimas atspindi respondentų savęs pažinimo poreikį, kuris lieka nerealizuotas formalaus mokymo sistemoje. Ateityje nagrinėjant šią problemą būtina įtraukti refleksijos ir savirefleksijos lygmens tyrimus. [Iš leidinio]

ENAdequate professional training plays an important role in the professions related to taking care of other people. Many countries have license commissions, which define the formal right to work as psychotherapists, psychologists and social workers. Therefore the traditions of specialists’ training and the evaluation of work effectiveness in Lithuania have not yet been formed yet. Numerous researches into specialists’ training confirm that professionalism is attained through experience and experimenting. The professional learns to define a problem and the possibility to apply the theory and rules or reject them. Each situation of practical work adds new experience, which also teaches. Specialist’s competence is based on experience, determined by the contents of teaching and further reflection. This researh aims to examine the awareness of the importance of personal psychoterapy for social educators who have different pactical experience in their sphere. The research has demonstrated that the majority of future and working social educators realized the importance of personal psychotherapy in personal and professional development. It reflects the recipients’ need of self-awareness, which remains unrealized in the framework of formal training. In further researches in the given topic it is necessary to include the researches of the level of reflection and self-reflection. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/542
Updated:
2018-12-17 11:32:24
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: