Informacinio saugumo ir konvencinės saugumo sampratos santykis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinio saugumo ir konvencinės saugumo sampratos santykis
Alternative Title:
Relationship between information security and conventional security concept
Keywords:
LT
Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas informacinės revoliucijos poveikis saugumo sampratai. Daroma prielaida, jog formuojasi nauja informacinio saugumo sritis. Kaip reikšmingą įtaką saugumo sampratai darantis veiksnys išskiriamas ir nagrinėjamas informacinis karas. Vertinant konvencinės saugumo sampratos adekvatumą naujoje saugumo aplinkoje teigiama, jog ji skatina peržiūrėti ir plėsti konvencinę saugumo sampratą. Atsižvelgiant į tai, kad ji išskiria penkis saugumo sektorius, tačiau neapima informacinio saugumo srities nagrinėjamas informacinio saugumo santykis su kitais saugumo sektoriais ir jo vieta konvencinėje saugumo sampratoje. Atliktas tyrimas rodo, kad vertinant informacinio saugumo vietą konvencinėje saugumo sampratoje gali būti pateikti du alternatyvūs požiūriai. Pirmas informacinį saugumą laiko atskiru saugumo sektoriumi. Tačiau jis yra glaudžiai susijęs su politinio bei socialinio saugumo sektoriais, todėl reikia performuluoti ir šių dviejų sektorių sampratą. Antrasis požiūris teigia, jog informacinio saugumo atskyrimas nuo kitų sektorių nėra įmanomas dėl valstybės infrastruktūrų bei pačios visuomenės priklausomybės nuo informacijos ir informacinių technologijų. Dėl šios priklausomybės skirtingi sektoriai gali būti pažeidžiami iš esmės tų pačių – informacinių – grėsmių. Todėl informacinis saugumas turėtų būti laikomas konvencinių saugumo sektorių pamatine dalimi. Tačiau svarbu pastebėti, kad tradicinės grėsmės saugumui neišnyksta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Saugumas; Realizmas; Kibernetinis karas; Psichologinis karas; Security; Realism; Cibernetic war; Spichological war.

ENThe article analyses the impact of the information revolution on the concept of security. An assumption is made that a new area of information security is under development. Information war is identified and discussed as an element strongly affecting the concept of security. Considering the adequacy of the concept of conventional security, the article states that it urges to review and expand the conventional security concept. Taking account of the fact that it identifies five security sectors yet does not cover the area of information security, the article also analyses the relationship between information security and other sectors of security as well as its place in the conventional security concept. The study shows that when it comes to assessing the place of information security in the conventional security concept, two alternative views exist. The first of them considers information security a separate sector of security. However, it is closely related with the political and social security sectors and therefore the wording of the concept of those two sectors has to be redefined. The second view states that it is impossible to separate information security from the other sectors due to the state infrastructures and the society itself depending on information and IT. Due to that dependence, different sectors can be violated by virtually the same threats. Therefore, information security should be considered an underlying part of the conventional security sectors. It is however important to note that the traditional threats to security are still there.

ISBN:
995550174X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5402
Updated:
2013-04-28 16:14:35
Metrics:
Views: 16
Export: