Internetinė žiniasklaida masinės komunikacijos teorijų aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Internetinė žiniasklaida masinės komunikacijos teorijų aspektu
Alternative Title:
Internet journalism in the context of theories of mass communication
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2005, t. 33, p. 138-149
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Medijos / Media; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTInternetinė žiniasklaida pastaraisiais metais tapo vienu iš aktualiausių žiniasklaidos mokslininkų tyrimų objektų. Kadangi internetinei komunikacijai būdingi tarpasmeninės, globalios, masinės komunikacijos požymiai, šis daugiasluoksniškumas sukelia mokslinių problemų ir diskusijų, kaip internetinė žiniasklaida turėtų būti konceptualizuojama. Šiame darbe internetinė žiniasklaida analizuojama masinės komunikacijos teorijų: kritinės masės teorijos, naujovių diegimo teorijos, naudos ir atlygio teorijos, informacijos sodrumo teorijos ir naujienų parinkimo teorijos, aspektu, siekiama parodyti, ar šios teorijos gali būti taikomos tiriant internetinę žiniasklaidą. Aiškinami informacijos sąveikos procesų tarpasmeninėje, masinėje ir internetinėje komunikacijoje sąsajos ir skirtumai. Taikant teorijas prieinama prie išvados, kad nors jos ir yra naudingos siekiant nustatyti internetinės žiniasklaidos bruožus, kai kurių iš šių teorijų (informacijos sodrumo, naujienų parinkimo) taikymas moksliniuose darbuose yra kritikuotinas, nes išvados dažnai daromos remiantis tik trumpalaikių eksperimentų duomenimis. Be to, sparčiai tobulėjant technologijoms ir randantis naujoms komunikacijos galimybėms, išvados apie internetinės žiniasklaidos procesus gali smarkiai kisti. Taip pat galima konstatuoti ir tai, kad būtina ieškoti naujų internetinės žiniasklaidos tyrimo būdų dėl jai būdingų naujų bruožų, kurie griauna nusistovėjusius masinės komunikacijos modelius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Internetinė žiniasklaida; Interaktyvumas; Masinė komunikacija; Internet media; Interactivity; Mass communication.

ENOver the last years, Internet media has become of the most relevant object of research for the media scientists. Seeing as Internet communication is characterized by attributes of interpersonal, global and mass communication, this multi-layeredness causes some scientific problems and discussions as to how the Internet media should be conceptualized. In this work, Internet media is approached in the light of mass communication theories: critical mass theory, innovation introduction theory, benefit and reward theory, information richness theory and news selection theory. It is aimed to verify whether these theories could be applied to examine the Internet media. Links between and differences of information interaction processes in interpersonal, mass and Internet communication are explained. When applying the theories, a conclusion was reached that although they are useful when seeking to identify the features of Internet media, nonetheless, application of some of these theories (information richness, news selection) in scientific works is critique-worthy, seeing as conclusions are mostly made based solely on the data of short-term experiments. Moreover, in view of rapidly improving technologies and emerging new communication possibilities, conclusions about the Internet media processes might undergo substantial changes. It could also be stated that it is imperative to search for new ways to research the Internet media due to the new features inherent to it, which erode the established models of mass communication.

ISSN:
1392-0561
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5262
Updated:
2018-12-17 11:39:06
Metrics:
Views: 143    Downloads: 47
Export: