Friedrich Wilhelm Haack und sein Einfluss auf die deutsch-litauische Lexikographie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Friedrich Wilhelm Haack und sein Einfluss auf die deutsch-litauische Lexikographie
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTHalles universiteto Lietuvių kalbos seminaras Seminarium Lituanicum Littauisches Seminar 1727-1740 rengė pamokslininkus lietuviškoms parapijoms Mažojoje Lietuvoje. To seminaro docentas Friederich Wilhelm Haack lietuvių kalbos mokymo tikslais parengė Vocabvlarivm Lithvanico-Germanicum et Germanico-Lithvanicum (Halle, 1730). Tai pirmasis Prūsijoje spausdintas lietuvių kalbos žodynas su lietuvių kalbos gramatikos priedu. Žodynas dviejų dalių: ,,lietuvių-vokiečių (p. 1-151) ir vokiečių-lietuvių (p. 152-230). Žodyne 4886 žodžiai, jo lietuviškos dalies registras originalus, paimtas iš Naujojo Testamento (1727), psalmyno Psalteras Dowido (1728) ir kt. Tiesa, žodyne gyvosios liaudiškos kalbos žodžių nedaug, iliustracijų bei frazeologinių junginių - vos vienas kitas. Straipsnyje rašoma, kad žodynas be savo mokomosios paskirties turėjo įtakos vėlesnių žodynų autoriams (Pil. Ruigiui (Ruhig, 1747), J. Brodovskiui (~1740) ir kt.Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Vokiečių ir lietuvių leksikografijos istorija.

ENThe Lithuanian language seminar Seminarium Lituanicum Littauisches Seminar 1727-1740 at Halle University prepared preachers for Lithuanian parishes in the Little Lithuania. The docent of the seminar Friederich Wilhelm Haack, for Lithuanian language teaching purposes, prepared the Vocabvlarivm Lithvanico-Germanicum et Germanico-Lithvanicum (Halle, 1730), which was the first ever Lithuanian language dictionary with a grammar annex, printed in Prussia. The dictionary consists of two parts: Lithuanian – German (pages 1-151) and German – Lithuanian (pages 152-230). The dictionary covers 4886 words, the register of the Lithuanian part is original, taken from the New Testament (1727), the Psalteras Dowido psalm-book (1728), etc.. Truth be told, the dictionary contains few words of the real Lithuanian folk language, only a couple of illustrations and phraseological expressions. The article states that apart from its educational purpose the dictionary had influence on the authors of subsequent dictionaries (Pil. Ruhig, 1747), J. Brodovsky (~1740), etc.

ISBN:
3931479706
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/524
Updated:
2013-04-28 15:18:42
Metrics:
Views: 10
Export: