Statybos sektoriaus finansinių rodiklių kitimo tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos sektoriaus finansinių rodiklių kitimo tendencijos
In the Journal:
Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2006, Nr. 2, p. 71-78
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius penkerius metus statybų sektorius suklestėjo – išaugo sukuriama pridėtinė vertė, svoris visoje sukuriamoje pridėtinėje vertėje, taip pat įmonių, darbuotojų skaičius, darbo užmokestis. Priežastis – išaugusi nekilnojamo turto paklausa. Pastarąją įtakojo palankesnės skolinimosi sąlygos, sparti ekonomikos plėtra. Straipsnyje pateikiama bendra informacija apie statybos sektorių. Taip pat analizuojami šie svarbiausi statybos sektoriaus finansiniai rodikliai: paradvimų bendrasis pelningumas, veiklos rentabilumo, įsiskolinimo, ilgalaikio įsiskolinimo, trumpalaikio įsiskolinimo, bendrojo likvidumo, kritinio (greitojo) likvidumo, grynojo apyvartinio kapitalo, turto apyvartumo bei nuosavo kapitalo koeficientai. Atlikus minėtų rodiklių analizę, paaiškėjo, kad statybos įmonių pardavimų bendrasis pelningumas ir veiklos rentabilumas yra aukštas, abu koeficientai 2000 – 2005 metais didėjo. Pastaraisiais metais įsiskolinimo rodiklis smarkiai padidėjo. Kadangi išaugo statybų sektoriaus įmonių įsiskolinimas, dėl to pasidarė žemesnis jų bendrojo likvidumo koeficientas. Priešingai, trumpalaikio mokumo koeficientų reikšmės yra vertintinos teigiamai, nes trumpalaikiai įsipareigojimai analizuojamu laikotarpiu išliko santykiškai stabilūs. Kadangi statybų sektoriaus įmonės veiklai plėsti ir naujiems projektams vykdyti nemažai lėšų skolinasi, o ne didina kapitalą, pastaraisiais metais labai pagerėjo nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklio reikšmės. Ta pati tendencija būdinga ir turto apyvartumo rodikliui, išskyrus 2005 m.Reikšminiai žodžiai: Finansiniai rodikliai; Statybos sektorius; Financial rates; Building trade.

ENDuring the recent five years, constructions sector blossomed – value-added, its relative share of created value-added as well as number of companies, employees, salaries - all have grown. The reason for that is the increase of demand for real estate. This demand was underpinned by favourable borrowing conditions, rapid economic development. The article provides general information about constructions sector. Also, the author analyzes the following, most important financial indicators of constructions sector: general profitability of sales, cost-effectiveness of activities, coefficients describing debts, long-term debts, short-term debts, general liquidity, critical (quick) liquidity, net turnover capital, turn-around of assets and equity ratio. After the analysis of the mentioned indicators, it became clear that general profitability of sales and cost-effectiveness of activities of construction companies is relatively high, both coefficients increased in 2000 – 2005. In the recent years, the ratio of indebtedness has sharply increased. Since indebtedness of construction sector companies increased, the general liquidity coefficient of these companies went down. On the contrary, the values of short-term solvency coefficients received negative evaluation, because short-term liabilities during the analyzed period have remained relatively stable. Since constructions sector companies borrow significant amounts of funds for expanding their activities and implementing new projects, in the recent years the numbers of equity turnover indicator improved significantly.

ISSN:
1392-351X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5187
Updated:
2013-04-28 16:12:22
Metrics:
Views: 22
Export: