Ką seka "sekantis"?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ką seka "sekantis"?
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2008, 81, p. 236-243
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp gramatikos ir politikos / Pranas Kniūkšta. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013
Keywords:
LT
Dalyviai; Veiksmažodis.
EN
Participants; Verb.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė straipsnio tema – dalyvis „sekantis“. Pradedama nuo abejonių dėl jo teiktinų ir neteiktinų reikšmių, toliau dėl jų diskutuojama, o pabaigoje ginama jo vartosena reikšme „paskesnis, einantis po ko“. Panašiai nagrinėjamas ir veiksmažodis „sekti“. Veiksmažodį „sekti“ galima gretinti su veiksmažodžiu „eiti“, bet tarp jų nereikėtų dėti lygybės ženklo ir be atodairos vieną keisti kitu. Jų reikšmių santykiai painūs ir sudėtingi. Dalyvis „sekantis“ sudarytas iš veiksmažodžio „sekti“, bet ne kiekvieną jo pavartojimo atvejį galima gretinti su tuo veiksmažodžiu ar iš jo išvesti. Dalyvio reikšmes ne mažiau lemia ir kitos aplinkybės. Svarbiausia yra skirti dvi dalyvio „sekantis“ reikšmes, du jo vartojimo būdus. Vienais atvejais šis dalyvis reiškia po ko nors esantį ar einantį dalyką, kai tas dalykas anksčiau pasakytas ar šiaip aiškus. Kitais atvejais su prieš einančiais dalykais jis nesiejamas, tik šiaip pabrėžiama tai, kas toliau pasakoma. Šias reikšmes kalbininkai aiškiai skiria ir jas vertina nevienodai. Dalyvio „sekantis“ vartojimo reikšme „einantis tuoj po ko“ negalima svarstyti atitrauktai nuo konkrečiais atvejais kylančių klausimų – kam tas dalyvis reikalingas, ką jis duoda, kaip dera prie konteksto ir stiliaus. Jo gynėjai tuos klausimus linkę pamiršti. Didžiųjų kalbos klaidų sąraše nurodytos tik didžiosios šio dalyvio klaidos, o kas prie jų nepriskiriama, to ten nėra ir neturi būti. Kalbos komisijos nuomonė turėtų būti pasakyta žodžių reikšmėms skirtoje „Kalbos patarimų“ knygutėje.

ENThe main topic of the article is the adjectival participle "sekantis" ("next"). The article starts with doubts about acceptable and unacceptable meanings, further discussing them, and at the end its use in the meaning of "going after" is defended. The verb "sekti" ("to go after") is analyzed similarly. The verb "sekti" is similar to the verb "eiti" ("to go"), but they are not equal and should not be used interchangeably. Relationships between their meanings are complex and confusing. The participle "sekantis" is made of the verb "sekti", but not every case of its use is related to that verb or derived from it. Other factors also determine the meanings of the participle. What is important is to distinguish between two meanings of the participle "sekantis", two ways of its use. In some cases, this participle refers to a thing that is or goes after something, when that thing is mentioned or somehow clear. In other cases, it is not related to things that go before it, what is said further is simply highlighted. Linguists clearly distinguish between these meanings and evaluates them differently. Participle's "sekantis" use in the meaning of "going immediately after" can not be considered distanced from questions that arise in specific cases: why is this participle needed, what does it provide, how is it consistent with context and style. Its defenders tend to forget these questions. The List of Great Language Mistakes only contains the major mistakes of this participle, and what is not assigned to it, is not there and should not be there. The opinion of the Language Commission should be presented in the book "Kalbos patarimai" ("Language tips"), which is dedicated to words' meanings.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51152
Updated:
2018-12-17 12:25:01
Metrics:
Views: 56
Export: