Socialinės dezintegracijos ypatybės Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės dezintegracijos ypatybės Lietuvoje
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2006, Nr. 3, p. 12-14
Keywords:
LT
Baltijos šalys; Draugai; Europa; Europiečių vertybių tyrimas; Lietuva; Patriotizmas; Socialinė dezintegracija; Solidarumas; Šeima.
EN
Baltic States; Europe; Family; Friends; Lithuania; Patriotism; Research of European values; Social disintegration; Solidarity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išskiriami ir analizuojami kai kurie socialinės dezintegracijos parametrai Lietuvoje ir kitose, pirmiausia Baltijos, šalyse vykstančių procesų kontekste. Pateikiant duomenis apie konkrečius socialinę integraciją ar dezintegraciją atspindinčius parametrus remiamasi Europos vertybių tyrimo (EVT) rezultatais. Nagrinėjami trys svarbiausi rodikliai: didžiavimasis šalimi ir pasitikėjimas institucijomis, gyventojų solidarumas ir draugų bei šeimos svarba. Pirmiausia tarpusavyje lyginami Baltijos šalių didžiavimosi šalimi rodikliai bei trumpai pristatomi kitų šalių šios srities duomenys. Teigiama, kad nesididžiavimas atspindi ir socialinę dezintegraciją. Pasitikėjimas institucijomis Lietuvoje yra žemas lyginant su kitomis šalimis. Toliau analizuojami gyventojų solidarumo vertinimo duomenys; paeiliui nagrinėjami gyventojų atsakymai į keletą klausimų, atspindinčių solidarumą. Vertinant draugų ir šeimos svarbą Baltijos šalyse, gauti prasčiausi Europoje rodikliai. Konstatuojama, kad Lietuva socialinės dezintegracijos srityje gerokai pralenkė JAV ir daugumą kitų Vakarų pasaulio šalių. Žvelgiant į pastarųjų metų tendencijas, Lietuvoje padaugėjo besididžiuojančių savo šalimi žmonių; išaugo šeimos ir draugų bei pažįstamų svarba; sustiprėjo pasitikėjimas policija bei Seimu. Tačiau socialinės integracijos stiprėjimas yra ilgas procesas, tad tikėtis greitų teigiamų permainų būtų sunku.

ENThe article distinguishes and analyzes certain social disintegration parameters in Lithuania and other, foremost Baltic States in the context of the ongoing processes. When providing the data on the specific parameters, reflecting social integration or disintegration the results of the European Values Study were referred to. The following three main indicators are analyzed: feeling proud of one’s country and confidence in institutions, solidarity of residents and importance of friends and family. First the indicators of feeling proud of one’s country are compared and the data of other countries are briefly presented. It is stated that the unassumption reflects the social disintegration. Compared to other countries, the confidence in institutions in Lithuania is rather low. Then the data of evaluation of the residents’ solidarity are analyzed; the residents’ replies to several questions, reflecting solidarity are examined. When evaluating the importance of friends and family in the Baltic States, the indicators are the lowest in Europe. It is stated that in the area of social disintegration Lithuania has significantly surpassed the USA and most other Western countries. Reviewing the trends of the later years, the number of people, proud of their country has increased; the importance of the family, friends and acquaintances has also grown; confidence in the police and the Parliament got stronger. However, the strengthening of social integration is a long-lasting process, therefore it would be difficult to expect quick positive changes.

ISSN:
1392-043X
Related Publications:
Voluntary work : our way back to a civil society? / Aida Savicka. Post-communist Lithuania : culture in transition / edited by Stanislovas Juknevičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 111-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50912
Updated:
2017-04-05 14:55:19
Metrics:
Views: 48
Export: