Jonas Palionis. XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Palionis. XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas: recenzija
Alternative Title:
Jonas Palionis. The Selective Dictionary of Lithuanian Writing of the 16th-17th Century: [review]
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 209-214
Recenzuojama knyga: XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas : (apie 10 000 žodžių) / Jonas Palionis Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004 572 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamas 2004 m. išleistas J. Palionio „XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas“, kurį būtų galima vertinti kaip gaires istoriniam žodynui. Tai ilgos mokslinės veiklos rezultatas. Žodyno struktūra aiški: pateikiamas pats žodis, trumpa jo gramatinė charakteristika. Toliau kabutėse nurodyta žodžio reikšmė ir skliausteliuose įrašytas vokiškas, lenkiškas ar lotyniškas atitikmuo. Pateikta ir pavyzdžių. Pavyzdžiuose atspindėti specifiniai ženklai, laikomasi dokumentinio paraidinio perrašo principų. Palionio parengtas žodynas apima apie 10 000 žodžių ir remiasi pedagoginiams tikslams autoriaus sukaupta medžiaga. Šis žodynas neapima visų to meto raštuose esamų dabar nevartojamų žodžių. Autoriaus tikslas buvo suregistruoti labiau į akį kritusius XVI–XVII a. žodžius bei žodžių reikšmes. Medžiagos atrankos kriterijumi pasirinktas žodžio ar žodžio reikšmės nebuvimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 3-iajame leidime bei įvairūs naujadariniai okazionalizmai. Recenzijoje aptariami ir kai kurie J. Palionio parengto žodyno trūkumai. Atkreipiamas dėmesys į klaidingai pateikiamą senųjų raštų numeraciją, išgalvotas okazines Biblijos knygų santrumpas. Pastebima ir tai, kad J. Palionio parengtame žodyne reikšmės pateikiamos ne visada sistemingai. Recenzentės nuomone, nustatant reikšmes tų žodžių, kurie paimti iš XVI–XVII a. tekstų, verstų iš vokiečių ar lotynų kalbų, buvo būtina atsižvelgti į J. Ir W. Grimmų vokiečių kalbos žodyną, kuriame nurodomi reikšmių kitimai įvairiais vokiečių kalbos laikotarpiais. Nepaisant minėtų trūkumų, J. Palionio parengtas žodynas yra vertingas, informatyvus ir įdomus skaityti.Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Lema; Originalas; Fotokopija; Faksimilė; Paginacija; Foliacija; Gramatinė charakteristika; Reikšmė.

ENThe Selective Dictionary of Lithuanian Writing of the 16th-17th Century by Palionis issued in 2004 is reviewed. It can be assessed as the guideline for a historic dictionary. This is a result of a long research. The structure of the dictionary is clear: a word is provided and a brief grammatical characteristic. The meaning of the word is indicated further in quotation marks and a German, Polish or Latin equivalent is provided in brackets. Examples are also provided. Examples have special symbols and the principles of literal rewriting of documents are respected. The dictionary compiled by Palionis has around 10,000 words and is based on the material collected for pedagogical purposes of the author. The dictionary does not include all the words present in the writings of those days that are no longer used. The aim of the author was to record more distinctive words and their meanings of the 16th-17th century. The criterion fro selection of the material was absence of a word or the meaning in the third edition of the Dictionary of Contemporary Lithuania Language and various newly formed occasionalisms. Some deficiencies of the dictionary compiled by Palionis are mentioned in the review. Attention is paid to the erroneous numbering of ancient writings and invented occasional abbreviations from the books of Bible. It is worth noticing that meanings are not always presented in a systematic way in Palionis’ dictionary. According to the reviewer the German Dictionary by Brothers Grimm should have been taken into account when establishing the meanings of words taken from the texts of the 16th-17th century which were translated from the German or the Latin languages. The German Dictionary by Brothers Grimm shows the changes in meanings during various periods of the German language. Despite the shortcomings listed the dictionary is valuable, informative and interesting to read.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5048
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 32    Downloads: 1
Export: