What Lithuanian Pupils Learn about Disability: Analysis of Attitudes and content of Textbooks

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What Lithuanian Pupils Learn about Disability: Analysis of Attitudes and content of Textbooks
In the Book:
Caught in the web or lost in the textbook?. Paris: Jouve, 2006. 447-455
Keywords:
LT
Neįgalumo suvokimas; Mokykosl programa ir vadovėliai; Mokinių požiūris.
EN
Learning about disability; School curriculum and textbooks; Schoolchildren attitudes.
Summary / Abstract:

LTNegalios pateikimo vadovėliuose forma ir turinys gali žymiai įtakoti mokymo proceso latentinį aspektą. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokios stereotipinės reprezentacijos apie negalią pateikiamos mokymo procese nagrinėjant mokyklinių vadovėlių turinį ir ugdymo proceso dalyvių požiūrius. Atliekant turinio analizę, buvo analizuojami vadovėlių tekstai ir paveikslėliai. Įvertinti 27 lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai ir 9 etikos vadovėliai, skirti 1-10 klasėms, iš viso 36 vadovėliai. Taip pat atlikti pusiau atviri, individualūs ir grupiniai interviu, kuriuose dalyvavo 70 mokytojų iš dviejų rajonų, ir 231 mokinys iš 45 mokyklų. Atlikta analizė leidžia teigti, kad vadovėliuose pateikiama informacija apie žmones su negalia ir vaikus su specialiais poreikiais iš esmės yra neigiama. Vadovėlių tekstai dažnai yra diskriminuojantys, neskatinantys mokinių tolerancijos ir žmonių su negalia supratimo. Be to, lietuvių autoriams būdingas labiau neigiamas stereotipiškas požiūris į žmones su negalia nei užsienio autoriams. Ugdymo procese mokiniams atskleidžiant negalios prasmę yra labai svarbus mokytojų kaip tarpininkų vaidmuo, deja, analizuojant mokytojų požiūrį į vaikus su negalia ir specialiais poreikiais greta integruoto mokymo svarbos supratimo atsiskleidė ir žymus skepticizmas, pesimizmas bei izoliavimo tendencijos. Priešingai, mokiniai kuria savo pozityvią sampratą apie negalią, kuri žymiai skiriasi nuo neigiamo vadovėlių ir mokytojų diskurso: jie pabrėžia pozityvius komunikacijos aspektus, draugystę, bendrą laisvalaikio leidimą, pastebi tokių vaikų mokymosi galimybes.

ENThe form and content of presentation of disability in handbooks can significantly influence the latent aspect of the teaching process. The article aims to reveal the stereotypical presentation of disability in the process of teaching by examining the content of school handbooks and the views of participants of the educational process. When performing the analysis of content, texts and pictures in handbooks were analyzed. 27 handbooks of Lithuanian language and literature and 9 handbooks of ethics, intended for 1st – 10th forms, were analyzed. In addition, semi-open, individual and group interviews were conducted with participation of 70 teachers from two districts and 231 students from 45 schools. The performed analysis allows for stating that the information on people with disabilities and children with special needs, presented in handbooks is, in essence, negative. The texts of handbooks are most frequently discriminating and failing to encourage tolerance and understanding of people with disabilities. In addition, Lithuanian authors characterize with a more negative stereotypical attitude towards people with disabilities than foreign authors. When revealing the meaning of disability during the educational process the role of teachers as intermediaries is very important, however, when analyzing the teachers’ view of children with disabilities and special needs, apart from the understanding of importance of integrated teaching, significant skepticism, pessimism and isolation trends were revealed. The students, on the contrary, develop a positive concept of disability, which is significantly different from the negative discourse, presented in handbooks and by teachers: they stress the positive aspects of communication, friendship, spending of free time together and notice the learning possibilities of children with disabilities.

Related Publications:
When intolerance means more than prejudice: challenges to Lithuanian education reforms for social tolerance / Christine Beresniova. Post-socialism is not dead: (re)reading the global in comparative education / edited by Iveta Silova. Bingley: Emerald, 2010. P. 247-269.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5024
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 8
Export: