Adekvatumo ir konceptualumo sintezė Lietuvos filosofijos istoriografijoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adekvatumo ir konceptualumo sintezė Lietuvos filosofijos istoriografijoje: recenzija
Alternative Title:
The Synthesis of Adequacy and Conceptuality in the Historiography of the Lithuanian Philosophy
In the Journal:
Kultūros barai. 2006, Nr. 3, p. 85-87
Recenzuojama knyga: Lietuvos filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004 734 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamas Romano Plečkaičio veikalas Lietuvos filosofijos istorija, 1 t.: Viduramžiai – Renesansas – Naujieji amžiai apima labai platų (ir chronologiniu, ir probleminiu požiūriu) tyrimo objektą. Tokio tyrimo iki šiol nebuvo nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse. Veikale pateikiamas platus ir griežtai struktūruotas filosofijos praeities vaizdinys, apimantis įvairaus žanro veikaluose išdėstytas filosofines teorijas bei jų atsiradimo ir egzistavimo kultūrinį, socialinį, edukacinį, politinį ir net ekonominį kontekstą. Remiantis problemine tyrimo prieiga iš neprofesionaliosios filosofijos raštijos rekonstruojamos atskiros filosofinės disciplinos (filosofinė antropologija, religijos, socialinė, politinė ir kt. filosofija). Plečkaitis nagrinėja visas profesionaliosios filosofijos disciplinas, pirmasis Lietuvoje rekonstruoja kalbos ir mokslo filosofijos užuomazgas scholastinėje filosofijoje. Nors pats tyrinėtojas neįvardija taikomos metodologinės strategijos, ji gali būti priskirta problemų istorijos žanrui su racionaliosios rekonstrukcijos metodologijos bruožais. Filosofinę problemą Plečkaitis aiškina rekonstruodamas jos atsiradimą lėmusią istorinę probleminę situaciją ir kartu palygindamas ją su šiuolaikiniais filosofinių problemų sprendimo variantais. Aptariamas veikalas pasiūlo solidžias metodologines gaires būsimų Lietuvos filosofijos istorijos tomų bendraautoriams, įpareigoja juos išlaikyti pirmojo tomo teorinę kokybę.Reikšminiai žodžiai: Metodologija; Adekvatumas; Konceptualumas; History of Philosophy in Lithuania; Methodology; Adequacy; Conceptuel.

ENThis article reviews Romanas Plečkaitis’ work Lietuvos filosofijos istorija, Vol. 1: Viduramžiai – Renesansas – Naujieji amžiai, which covers a very broad study object (both chronologically and topically). This is the first such type of study in both Lithuania and the neighbouring countries. The work presents a wide and well-structured panorama of the philosophy’s past that includes philosophical theories outlined in various types of works, as well as the cultural, social, educational, political and even economic context of their appearance and existence. Following the thematic approach of the study, individual philosophical schools (philosophical anthropology, religion, social and political philosophy, etc.) are reconstructed from non-professional philosophical writings. Plečkaitis examines all the schools of professional philosophy and is the first in Lithuania to reconstruct the origins of language and scientific philosophy in scholastic philosophy. Although the researcher does not explicitly specify his methodological strategy, it may be assigned to the genre of thematic philosophy with some features of the methodology of the rational reconstruction. Plečkaitis explains philosophical issues by reconstructing the historical situation that conditioned their emergence and simultaneously comparing them to the contemporary versions of their solutions. The work under review offers solid methodological guidelines for the co-authors of the future volumes of the History of the Lithuanian Philosophy and obliges them to maintain the quality of the first volume.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5005
Updated:
2018-12-17 11:46:57
Metrics:
Views: 10
Export: