Twilight zones : between the legal symbolic order and illegal reflections of reality.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Twilight zones: between the legal symbolic order and illegal reflections of reality
In the Book:
Black box: 9th Baltic triennial of international art: BMW. Frankfurt am Main: Revolver, Archiv für Aktuelle Kunst, 2005. p. 133-147
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi Lietuvos ekonominės ir dvasinės realybės po Nepriklausomybės atkūrimo paribiai. Pagrindinis autoriaus dėmesys skirtas rinkos diskursui. Pabrėžiama, kad rinka toleruoja kyšininkavimą, lobizmą, skatina viską, kas tik gali padėti pasiekti maksimalų pelną. Nagrinėdamas etikos ir rinkos santykius, autorius atskleidžia, kad rinka yra pirminių ir esminių žmogaus poreikių patenkinimo vieta, užtikrinanti visuomenės tęstinumą. Pažymima, kad rinkos ekonomikos sąlygomis etika praranda savo metafizinį šydą ir susiduria su empirine gyvenimo kritika. Aptariamos kompensacinė, socializacinė ir karnavalinė rinkos funkcijos. Aprašoma benzino ir spirito kontrabanda ir kontrabandininkų savimonė bei gyvenimo filosofija, konstatuojant, kad jų nerašytos taisyklės yra griežtesnės nei valstybės įstatymai. Teigiama, kad naminės degtinės varymas ir benzino kontrabanda kaimuose atlieka kompensacinę ekonominių santykių funkciją, o kontrabandininkai tokiu būdu išlaiko savo kaip piliečių orumą. Aprašomi būrimo salonai, okultizmo, meditacijų praktikos. Pažymima, kad būrimo salonų savininkai apeliuoja į iracionalius žmonių lūkesčius, suprasdami, kad šie žmonėms ne mažiau svarbūs nei ekonomika, o jų siūlomas pasaulėvaizdis skiriasi nuo oficialiai pripažįstamo, kuris nepatenkina visų žmogaus poreikių. Aprašomas Taro kortų dėliojimas kaip būdas medituoti iki transo būsenos be psichotropinių medžiagų. Pažymima, kad šis protestas prieš urbanizaciją iš esmės baigiasi Osho deprogramavimu. Aptariama būrėjų veikla, pasitelkiant jų pačių pasakojimus.Reikšminiai žodžiai: Ideologija; Kontrabanda; Lietuviškas turgus; Likimo spėjimas; Nelegali tikrovės refleksija; Neo-šamanizmas Lietuvoje; Pranašavimas Lietuvoje; Prekyvietė; Simbolinė tvarka; Fortune-telling; Fortune-telling in Lithuania; Ideology; Illegal reflection of reality; Lithuanian market; Marketplace; Neo-shamanism in Lithuania; Smuggling; Symbolic order.

ENThis article describes margins of Lithuanian economic and spiritual reality after the regained Independence. The author focuses mainly on the discourse of the market. It is emphasized that the market tolerates briberies, lobbying and encourages every means to reach maximum profit. Researching the relationship between ethics and the market, the author reveals, that the market fulfils primary and basic needs of a human being and ensures the continuity of society. It is notable, that ethics lose its metaphysical veil and encounter the empiric criticism of life under conditions of the market economy. The compensatory, social and carnival functions of the market are discussed. The smuggling of petrol and alcohol and the smugglers awareness and philosophy of life are described, finding that their own implicit rules are more stringent than State legislation. It is proposed, that illicitly distilled spirits and petrol trafficking have a compensatory role in economic relationships and is the way for smugglers to maintain their dignity as citizens. Fortune-telling salons, occultism and meditation practices are described. It is noted, that fortune tellers appeal to people‘s irrational expectations, understanding that these expectations are as important as economics and that their suggested world‘s insight is different from the officially accepted one, which is unable to satisfy all human needs. The spreading of Tarot cards is described as a meditation practice in order to reach the state of trance without psychotropic substances. It is noted, that this protest against the urbanization essentially ends in Osho‘s deprogramming The practice of fortune-tellers is discussed, according to their own statements.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4986
Updated:
2014-02-03 13:44:15
Metrics:
Views: 9
Export: