Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reglamentavimo novelos Europos Bendrijos teisėje: pagrindiniai principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reglamentavimo novelos Europos Bendrijos teisėje: pagrindiniai principai
Alternative Title:
The Key principles of regulation of intellectual property rights protection in the European Community law
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 55, p. 96-115
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/ EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo bendrosios nuostatos. Nagrinėjami Direktyvoje numatyti bendrieji įsipareigojimai, Direktyvos taikymo sritis, asmenys, galintys reikšti reikalavimus dėl teisių gynimo priemonių ir būdų, autorių ir teisių turėtojų prezumpcijos. [...] Straipsnyje daromos išvados, kad: pirma, bendrieji principai, kuriais grindžiamas intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonių ir būdų reglamentavimas, iš esmės nesiskiria nuo tarptautinės bendrijos TRIPS sutartyje numatytų bendrųjų įpareigojimų Pasaulio prekybos organizacijos valstybėms narėms; antra, nors Direktyvos priėmimas yra teigiamas reiškinys, tačiau kyla abejonių, ar bus pasiekti keliami pagrindiniai derinimo ir ekonominiai tikslai, ypač dėl Direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje numatytos taisyklės, pagal kurią Bendrijos ir valstybių narių vidaus teisės aktuose galės būti nuostatos, kurios numatys palankesnes priemones teisių turėtojams; trečia, siekiant tinkamai įgyvendinti Direktyvos 4 straipsnio (b) punkto nuostatas, reikėtų intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančiuose Lietuvos įstatymuose tobulinti klausimo, susijusio su locus standi pripažinimo intelektinės nuosavybės teisių naudotojams, reguliavimą [...]; ketvirta, nepaisant, kad Direktyvos 5 straipsnio (b) punkte numatyta gretutinių teisių turėtojų teisių prezumpcija jų saugomų objektų atžvilgiu, analogiška autorystės teisei, naudinga įrodinėjant teisių turėjimą, tačiau dėl straipsnyje išsakytų argumentų konceptualiai neapgalvota [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Intelektinės nuosavybės teisių gynimas; Direktyva 2004/48/EB; Europos Bendrija; Enforcement of intellectual property rights; Directive 2004/48/EB; EC.

ENThe article analyses the general provisions of Directive 2004/48/EB of the European Parliament and Commission on protection of intellectual property rights dated ape 29, 2004. [...] The article concludes that: first of all, the general principles forming the basis of regulation of instruments and methods protection of intellectual property rights is virtually the same as the common obligations for the members of the WTO as provided in the international community’s TRIPS agreement; second, although the adoption of the Directive is a positive thing, there are doubts as to the attainment of the main goals of harmonisation and economics, especially when it comes to the rule laid down in Article 2.1 of the Directive whereby the legislation of the Community and the Member States may include provisions providing better instruments for holders of rights; third, proper implementation of the provisions of Article 4(b) of the Directive would require improvement of the regulation of the matter related to recognition of locus standi for intellectual rights holders in the Lithuanian laws that regulate intellectual property rights; fourth, in spite of the fact the presumption of rights of parallel rights holders in terms of the subjects they protect as provided in Article 5(b) of the Directive is useful to prove the ownership of rights, due to the arguments laid down in the article it has been conceptually unreasoned [...].

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4953
Updated:
2018-12-20 23:06:39
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: