Zum Texteschreiben im Germanistik-Studium

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zum Texteschreiben im Germanistik-Studium
Alternative Title:
Tekstu rakstīšana ğermanistikas studijās
In the Journal:
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNors rašymas yra daug laiko užimantis užsienio kalbų mokymo(si) procesas, jis dėl išaugusių komunikacijos poreikių tampa vis svarbesnis. Šiuo metu yra neginčytina, kad tekstų rašymo, kūrimo reikia mokyti ir mokytis. Šis straipsnis supažindina su svarbiausiais rašytinių tekstų (išskyrus mokslinius tekstus) formos, struktūros, rašymo technikos, leksikos, gramatikos ypatumais. Germanistikos studijų metu dažniausiai mokoma ar mokomasi savarankiškai rašyti tokius tekstus: privačius ir oficialius laiškus, turinio atpasakojimus ir jo santraukas, asmens aprašymus ir literatūrines charakteristikas, pranešimus, samprotavimus, rašinėlius ir kt. Kiekviena teksto rūšis turi jai būdingus kriterijus, schemas (modelius), kurie palengvina teksto kūrimo procesą. Čia jie koncentruotai pateikiami. Pvz. rašant samprotavimą, galima pasinaudoti straipsnyje esančiomis argumentavimo formuluotėmis, minėtos teksto rūšies pradžios kūrimo schema ir pan. Taip pat pristatomi Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Romanų ir germanų filologijos katedros parengti moduliai "Akademinis rašymas" ir "Kūrybinis rašymas", skirti studentams germanistams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Foreign langauage learning.

ENAlthough writing is a time-consuming foreign language teaching/learning process, due to the increasing communication needs it is becoming more and more important. At present it is unquestioned that writing of texts must be taught and learned. The article gets the reader familiarized with the most important features of form, structure, writing technique, lexis and grammar of written texts (with the exception of scientific texts). When studying German, self-sufficient writing of the following types of texts are most frequently taught and learned: private and official letters, paraphrases and summaries of content, descriptions of persons and literary characteristics, reports, essays, etc.. Each type of text has the characteristic criteria and schemes (models), which simplify the text writing process. Here they are concentrically presented. For instance, when writing a reasoning, the statements, existing in the article, the scheme of creation of the beginning of such type of text, etc., may be used. In addition the modules “Academic Writing” and “Creative Writing” prepared by the Department of Roman and German Philology of the Faculty of Humanities of Šiauliai University, intended for students of German philology are presented.

ISSN:
1407-9739
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4922
Updated:
2013-04-28 16:09:44
Metrics:
Views: 26
Export: