Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
244 p
Notes:
Disert. rengta 2008-2012 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Reviews:
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Soft networked persuasion of the society and promotion of volunteering in Lithuania in 2011 Vilnius, 2012 54 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje yra analizuojami šiuolaikiniai visuomenės įtikinėjimo procesai ir teigiama, kad šiuolaikinės informacinės kampanijos, orientuotos į pozityvių pokyčių skatinimą visuomenėse, neturi siekti konstruoti tvirtų identitetų ir nekintančių socialinių nuostatų, nes tokio pobūdžio įtikinėjimas yra susijęs su masių visuomenei būdingais informacijos vartojimo būdais ir nebeatitinka šiandieninio mobilaus, atviro pokyčiams individo poreikių. Disertacijoje siekiama įrodyti, kad šiuolaikinės pozityviojo visuomenės įtikinėjimo kampanijos turi būti paremtos silpnuoju tinkliniu įtikinėjimu; darbe toks įtikinėjimo būdas yra konceptualizuojamas, pasiūlomas tinklinio silpnojo visuomenės įtikinėjimo modelis ir aprašomas jo veikimas. Šis modelis pristatomas kaip praktinis ir analitinis instrumentas, galintis padėti organizuoti komunikacines pozityvių socialinių pokyčių programas bei jas tirti. Teorinės ir metodologinės disertacijos idėjos yra patikrinamos atliekant 2011 m. Lietuvoje vykusio savanoriškos veiklos populiarinimo, susieto su tuo metu visoje Europos Sąjungoje vykusiais Europos savanoriškos veiklos metais, analizę, savanorystės idėjų sklaidą šalyje vertinant kaip pozityvių visuomenės pokyčių skatinimo programą. Remiantis kritinės diskurso analizės ir socialinio tinklo analizės tyrimo technikomis, yra įvertinama savanoriškos veiklos populiarinimo akcijų turinys bei organizacinės jų kūrimo formos tinklinio silpnojo visuomenės įtikinėjimo modelio požiūriu. Darbas gali būti vertingas Lietuvos komunikacijos, visuomenės mokslų, antropologų, iš dalies – politologų bendruomenei, NVO sektoriui, socialinės politikos formuotojams.Reikšminiai žodžiai: Visuomenės įtikinėjimas; Silpnasis įtikinėjimas; Organizacinis įtikinėjimo tinklas; Kritiškoji diskurso analizė; Europos savanoriškos veiklos metai (2011); Persuasion of the society; Soft persuasion; Organizational network of peon; Critical dianalysis; European scourse year of volunteering (2011).

ENContemporary society persuasion processes are analysed in the Dissertation and it is stated that the contemporary informational campaigns, oriented towards the encouragement of positive processes within societies, should not seek for the construction of solid identities and not changing social provisions, because the persuasion of such type is linked with ways of the information consumption, characteristic to society of masses and does not correspond to contemporary needs of the mobile individual, open for changes. It is strived to prove in the Dissertation that contemporary campaigns of the positive society persuasion should be based on the soft networked persuasion; such way of persuasion in the Work is conceptualised; the model of the soft networked society persuasion is presented and its operation is described. This model is introduced as the practical and analytical instrument able to help organising the communicative programmes of positive social changes as well as to analyse them. Theoretical and methodological ideas of Dissertation are verified by implementing analysis of the voluntary activity promotion that took place in Lithuania in 2011, linked with the Year of European Voluntary Activities Promoting of the European Union, assessing the spread of ideas of volunteering in the country as the programme for promoting positive changes within the society. Under research techniques of the critical discourse analysis and social network analysis, the content of voluntary activity promotion actions is assessed as well as organisational forms of their development from the attitude of the soft networked society persuasion model. The Work can be useful for the community of Lithuanian communication and social sciences, anthropologists, partially – for the community of political scientists, NGO sector, and developers of the social policy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49189
Updated:
2022-01-23 17:56:12
Metrics:
Views: 90    Downloads: 1
Export: