Невядомае даканчанне караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра і князя навасільскага і адоеўскага Міхаіла Іванавіча 1481 г.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Невядомае даканчанне караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра і князя навасільскага і адоеўскага Міхаіла Іванавіча 1481 г
Alternative Title:
Unknown agreement between Kazimir the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania and Michail Ivanovich the Prince of Novosil and Odoev
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2010, 3, p. 291-300, 333, 339
Keywords:
LT
Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jogailaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Kun. Mykolas Ivanovičius; 15 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTPublikuojama 1481 m. sausio 26 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sutartis su Novosilo ir Odojevo kunigaikščiu Michailu Ivanovičiumi, jo broliu Fedoru Ivanovičiumi ir brolėnu Ivanu Vasilevičiumi. Minėti kunigaikščiai atnaujina dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus siekiančią sutartį ir prisiekia ištikimai tarnauti Lenkijos karaliui ir Lietuvos dažiajam kunigaikščiui Kazimierui. Pastarasis įsipareigoja juos ginti nuo visų priešų. Sutartyje aptariami kai kurie abipusiai teisiniai aspektai – teismai ir kita. Dokumentas yra originalas, surašytas pergamente, rusėnų kalba, saugomas senųjų aktų archyve Varšuvoje (Archiwum główne akt dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych. Sygn. 7364.). Publikuojamas dokumentas iki šiol tyrėjams nebuvo žinomas, todėl gerokai papildo žinias apie Novosilo ir Odojevo kunigaikštysčių santykių su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste raidą, kuri užsimezgė XV a. pradžioje. Dokumentas leidžia patikslinti kai kuriuos faktus, pavyzdžiui, kunigaikščio Ivano Jurevičiaus mirties laiką, naujų įžvalgų pateikia dokumente naudojama intituliacija. 1481 m. dokumento svarba pasižymi ir tuo, kad tai vienintelis žinomas originalas – kitos 1442, 1459 ir 1483 m. Novosilo ir Odojevo kunigaikščių sutartys su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste išliko tik kopijų pavidalu. Dokumentas yra antspauduotas kunigaikščio Michailo Ivanovičiaus antspaudu, tačiau šis yra labai blogos būklės. Tai vienintelis XV a. Novasilo kunigaikščių atspaudo originalas.Reikšminiai žodžiai: 1481; Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jogáilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Kun. Mykolas Ivanovičius; Kunigaikščiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Novosilis; Novosils; Odojevas; Sutartis; Sutartys; Vasalai; 1481; Casimir Jagiellon; Dukes; Novosil; Odoev; Prince Mikhail Ivanovich; Treaties; Treaty; Vassals.

EN26 January 1481 Agreement between the King of Poland and Grand Duke of Lithuania Casimir and the Duke of Novosil and Odojev Michail Ivanovich, his brother Fedor Ivanovich and cousin Ivan Vasilievich is published. The aforementioned dukes renew the Agreement, which was concluded during the time of the Grand Duke of Lithuania Vytautas, and swear to faithfully serve the King of Poland and Grand Duke of Lithuania Casimir. The latter undertakes to protect them from all enemies. Some mutual legal aspects are discussed in the Agreement – courts and others. The document is an original, written on a parchment, in a language of Ruthenni and stored in the Old Acts Archive in Warsaw (Archiwum główne akt dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych. Sygn. 7364). Up until now, the published document was not known to the researchers, which is why it greatly adds to the knowledge regarding the development of relations between the Duchies of Novosil and Odojev with the Grand Duchy of Lithuania, which came to fruition at the start of 15th century. The document allows correcting certain facts, for example, the time of death of the Duke Ivan Jurevich, the intitulation used in the document proposes novel insights. The importance of 1481 document is that it is the only known original – other 1442, 1459 and 1483 Agreements with the Duchies of Novosil and Odojev remained only in copies. The document has a stamp of the Duke Michail Ivanovich; however, the stamp is very poor quality. This is the only original of 15th century stamp of dukes of Novosil.

ISSN:
2079-1488
Related Publications:
  • Lietuvos Metrika. Knyga 5 (1427–1506); Užrašymų knyga 5 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 403 p.
  • Меж Русью и Литвой : пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. / M. M. Кром. Москва : Квадрига : 2010. 318 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48902
Updated:
2022-01-20 16:10:17
Metrics:
Views: 19
Export: