Atliekų rūšiavimo teisinio reguliavimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atliekų rūšiavimo teisinio reguliavimo aspektai
Alternative Title:
Recycling law regulatory aspects
In the Journal:
Keywords:
LT
Aplinkos teisė; Atliekų rūšiavimas; Atliekų tvarkymas; Saugus atliekų tvarkymas, atliekų rūšiavimas, atliekų rūšiavimas; Vokietijoje, teisinis reguliavimas.
EN
Environmental law; Recycling; Safe waste management, recycling, recycling in Germany, legal regulation; Waste management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nacionalinio atliekų rūšiavimą įgalinančio teisinio reguliavimo atitiktis regioniniams teisiniams instrumentams. Tiriama, ar nacionalinės atliekų politikos priemonių sistema suponuoja neigiamą atliekų susidarymo ir tvarkymo įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai poveikio mažinimą. Lietuvoje atliekų tvarkymo politika remiasi atliekų tvarkymo hierarchija, kurios pagrindą sudaro teisės aktais įtvirtinti atliekų tvarkymo prioritetai: turi būti vengiama atliekų susidarymo (prevencija), o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, privalo būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui realizuotinas visų pirma tinkamai rūšiuojant atliekas. Valstybė turi sudaryti ne tik palankias, bet ir motyvuojančias teisines prielaidas dalyvauti atliekų rūšiavime tiek atliekas tvarkančias įmonės, tiek tiesioginius atliekų turėtojus („teršėjus“). Straipsnyje akcentuojama, kad nei regioniniai, nei nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą, išsamiai neatskleidžia atliekų rūšiavimo sampratos turinio.Ši teisinė spraga suponuoja ydingą praktiką, kad spręsti, ar tinkamai rūšiuojamos atliekos, gali atskiros savivaldybės ir atliekas tvarkantys subjektai (įmonės). Straipsnyje aprašoma atliekų rūšiavimo raida ir teisinio reguliavimo ypatumai Vokietijoje, bei pabrėžiama teigiamos atliekų rūšiavimo patirties sklaidos reikšmė. Atskleidžiami esminiai Vokietijoje taikomų atliekų rūšiavimo sistemų privalumai. Lietuvos, kaip ir Vokietijos, teisiniai instrumentai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą, komunalinių atliekų rūšiavimą priskiria savivaldybių kompetencijai. [Iš leidinio]

ENArticle investigates whether national waste policy framework implies negative waste generation and management effect on human health and environment impact reduction. Analysing the national sorting enabling regulatory compliance regional legal instruments. Lithuania waste management policy is based on the waste management hierarchy, which basis is made of waste management priorities set up by legislation: to avoid the generation of waste (prevention), and waste that cannot be avoided must be prepared for re-use, re-processed or otherwise used in ways that make fewer of them to be disposed of in landfills and other waste disposal facilities. Preparation of waste reuse is realizable particularly by sorting waste. The state must establish not only friendly, but also motivate legal conditions for waste separation for both waste management companies and direct waste holders (emitters). The article emphasizes that neither the regional nor the national legislation governing the management of waste, do not provide waste sorting concepts. This legal loophole implies a vicious practices to deal with the proper sorting of waste are possible separate municipalities and waste operators (companies). It is concluded that a national waste management strategy and legislation provided for sorting waste are based on regional legal regulation and focus on sustainable waste management objectives. Lithuania State regulatory action provides following waste management hierarchy: prevention, preparation for re-use, recycling, other recovery, and disposal. Waste sorting - an essential tool for preparing waste for re-use. Lithuania recently started to sort waste, so there are no existing skills and the state does not implement appropriate public education and training for proper sorting of waste.This article describes the development of a waste sorting and regulatory peculiarities in Germany, and emphasizes the positive value of sharing waste sorting experience. It is revealed the essential advantages of Germany waste sorting systems. It is concluded that Germany already in 1960 had implemented management of waste, the number of which has increased dramatically with growth of industrial production and consumption. Lack of waste management regulation started to raise environmental issues such as soil, groundwater, air pollution, hygiene violations. In the seventies first legal acts were implemented, which prevented to accrue waste in landfills, and with the introduction of producer responsibility are being sorted for recycling. In the eighties Germany already had three main sorting systems: biological waste, paper and packaging waste which fundamentally changed the waste management system in Germany and enabled significantly reduce number of landfills. For waste management, as well as the sorting local government authorities are responsible, which implements its waste sorting (processing) systems on the basis of German national legislation (builds waste containers, provides which waste to which colour containers must be thrown, provides waste collection and transportation to refineries etc.). From the first implementation of waste management legislation today Germany has fully developed waste management system (all waste is sorted, vast majority of landfills are closed, landfills receives only one per cent of untreated waste, even without the introduction of waste charges). In waste sorting area Germany from year to year is a leading country throughout the European Union, which knowhow was used by other Member States (Austria, the Netherlands, France, and Belgium). [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48866
Updated:
2019-02-06 23:51:50
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: