The Expression of cultural values in the contemporary Lithuanian medias

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Expression of cultural values in the contemporary Lithuanian medias
In the Book:
Values, stratification, transformation / Libor Prudký (ed.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. P. 202-222
Keywords:
LT
Centrinė ir Rytų Europa; Lietuvybės koncepcija; Nacionaliniai kultūriniai simboliai, krikščionybė; Post-komunistinės visuomenės; Sekuliarizacija; Tautinė tapatybė / Ethnic identity; Vertybės; Viešoji erdvė; Viešosios erdvės / Public spaces.
EN
Central and Eastern European; Christianity; Cultural national symbols; National identity; Post-communist societies; Secularization; The conception of Lithuanianess; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kultūrinių vertybių raiška Lietuvos medijose, koncentruojantis į jaunųjų Lietuvos menininkų darbus, sukurtus 2000-2009 metais. Nagrinėjant jaunųjų menininkų lietuviškumo sampratą, pažymima, kad ji nusakoma charakterio savybėmis, lyginant su kitomis tautomis, taip pat lietuviškumą apibūdinant etnolingvistiniu aspektu. Pažymima, kad kartais lietuviškumas suprantamas kaip prigimtinė duotybė ar sąsajos su vieta ir gamta. Pabrėžiama, kad lietuviškumas mene gali būti išreikštas naudojant etninės kultūros elementus ar kitas socialines bei kultūrines citatas - tiesioginius lietuviškumo ar etniškumo ženklus. Atskleidžiama nauja meninė ir kūrybinė postmoderni strategija interpretuojant tradicines vertybes. Pažymima, kad dominuojanti Lietuvos kultūros paradigma buvo krikščionybė ir nacionalizmas, kurie buvo esminiai kultūrinio tapatumo ženklai, o postmodernioje kultūroje plačiai ir kontroversiškai išnaudojami reliziniai simboliai, ypač švč. Mergelės Marijos atvaizdai. Atskleidžiama, kad naujoji menininkų karta sąmoningai priešinasi romantiniam tautiniam tradicionalizmui, tai ypač pasakytina apie Rūpintojėlio vaizdavimą. Ironiškas postmodernistinis požiūris, autorės nuomone, ypač išryškėjo alaus reklamoje, kurioje buvo pavaizduotas Rūpintojėlis su ausinėmis, besiklausantis muzikos, taip pat natūralistiniame Rūpintojėlio vaizdavime Š. Saukos paveiksle Prezidentūroje. Pažymima, kad pastaraisiais metais jaunosios Lietuvos menininkų kartos darbai atskleidžia kritišką ar ironišką požiūrį į herojišką Lietuvos istorijos tarpsnį ir mitais apaugusius įvykius, atrandant netikėtas vaizdo ir idėjines paraleles.

ENThe article discusses the expression of cultural values in Lithuanian media, concentrating on the works of young Lithuanian artists created in 2000-2009. When analysing the concept of Lithuanianness of young artists, it is noted that it is characterized by character traits in comparison with other nations and describing Lithuanianness in the ethnolinguistic aspect. It is noted that sometimes Lithuanianness is understood as a natural gift or an interface with location and nature. It is emphasized that Lithuanianness can be expressed in art using elements of ethnic culture or other social and cultural quotations - direct signs of Lithuanianness or ethnicity. A new artistic and creative post-modern strategy is revealed in interpreting traditional values. It is noted that the dominant paradigm of Lithuanian culture was Christianity and nationalism, which were the essential signs of cultural identity. In the post-modern culture, the religious symbols were widely and controversially used, especially the images of the Holy Virgin Mary. It is revealed that the new generation of artists deliberately opposes romantic national traditionalism, this is especially true of the depictions of Rūpintojėlis (Pensive Christ). In the author's opinion, an ironic post-modernist approach was especially evident in a beer advertisement, which featured Rūpintojėlis with headphones, listening to music, as well as in the naturalistic depiction of Rūpintojėlis in Šarūnas Sauka's painting that now is at the Presidential Palace in Vilnius. It is noted that in recent years the works of young Lithuanian artists reveal a critical or ironic attitude toward the heroic stage of Lithuanian history and events surrounded by myths by discovering unexpected visual and ideological parallels.

ISBN:
9788073804015
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48760
Updated:
2017-12-11 10:07:44
Metrics:
Views: 7
Export: