Impact of the EU financial regulatory and supervision reform to the development of the fundamental principles of Lithuanian financial markets regulation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of the EU financial regulatory and supervision reform to the development of the fundamental principles of Lithuanian financial markets regulation
Alternative Title:
ES finansų reguliavimo ir priežiūros reformos įtaka pagrindinių Lietuvos finansų rinkų reguliavimo principų vystymuisi
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2012, Nr. 1 (8), p. 100-135
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Europos Sąjungos teisė / European Union law; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTLietuvos finansų sektorius yra viena svarbiausių šalies ekonomikos sudedamųjų dalių. Nuo sėkmingo jo funkcionavimo itin priklauso visos likusios šalies ekonomikos vystymasis. Pagrindinė finansų sektoriaus paskirtis yra tarnauti realiai ekonomikai finansuojant kompanijas ir jų projektus bei tenkinti individualių vartotojų poreikius. Paskutinė pasaulinė finansų krizė išryškino esmines finansų rinkos problemas – finansų rinkos dalyviai vietoj to, kad atliktų savo tiesiogines funkcijas buvo sutelkę dėmesį į trumpalaikius tikslus ir trumpalaikio pelno siekimą. Ši krizė, kai institucijos vadovaudamosios doktrina „per didelis žlugti“ skyrė didelę dalį valstybių lėšų tam, kad būtų stabilizuota finansų sistema, išryškino poreikį imtis neatidėliotinų veiksmų tam, kad būtų tinkamai pakeistas Europos finansų rinkos reguliavimas ir priežiūra. Pagrindinės reformos kryptys yra skaidrumas, atskaitomybė, priežiūra, krizių prevencija ir valdymas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai esant Europos Sąjungos nare, dalis teisės aktų yra taikoma tiesiogiai, nekyla klausimų, kad ši reforma turės įtakos valstybių narių finansų sektoriui. Tačiau kyla svarbus klausimas, kaip tai įtakos esminių Lietuvos finansų teisės principų tolimesnį vystymąsi. Siekiant išsiaiškinti, kaip ES finansų reguliavimo ir priežiūros reforma įtakos pagrindinių Lietuvos finansų rinkos reguliavimo principų vystymąsi, autoriaus yra iškeliama hipotezė – ES finansų reguliavimo ir priežiūros reforma turės esminės įtakos pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos reguliavimo principams.Tuo tikslu šiame straipsnyje yra iškeliami pagrindiniai tikslai: nustatyti pagrindinius finansų teisės principus bei išanalizuoti šių principų praktinį pritaikymą skirtingose finansų rinkos reguliavimo ir priežiūros sistemose; išanalizuoti naujai kuriamą ES finansų rinkos reguliavimo ir priežiūros sistemą reglamentuojančius teisės aktus bei išsiaiškinti galimą įtaką valstybių narių teisėkūrai; išanalizuoti dabartinę Lietuvos finansų rinkos priežiūros sistemą ir ją reglamentuojančius teisės aktus; įvertinti ES finansų reguliavimo ir priežiūros reformos įtaką atskirų pagrindinių Lietuvos finansų rinkų reguliavimo principų vystymuisi. Pagrįstai galima teigti, kad iki šiame moksliniame straipsnyje atliekamo tyrimo, apie šiame moksliniame straipsnyje nagrinėjamą ES finansų reguliavimo ir priežiūros reformos įtaką pagrindinių Lietuvos finansų rinkos reguliavimo principų vystymuisi, iš esmės nebuvo atliekama. Tam yra keletas subjektyvių priežasčių: ši reforma praktiniame lygmenyje buvo pradėta įgyvendinti tik nuo 2011 m. sausio 1d.; bei atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos finansų rinkos reguliavimas yra vykdomas trijų nepriklausomų institucijų, todėl galime teigti, kad buvo aptikta tik keletas teorinių studijų, kuriuos buvo atliekamos pavieniuose sektoriuose (bankų, draudimo, vertybinių popierių ir pan.). Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas priežastis galima teigti, kad šis straipsnis yra pirmasis, kuris detaliai analizuoja ES finansų reguliavimo ir priežiūros įtaką Lietuvos pagrindinių finansų rinkos reguliavimo principų vystymuisi. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES finansų reguliavimo ir priežiūros reforma; Finansų rinkos reguliavimas; Finansų teisė; Finansų teisės principai; Sisteminė rizika; Financial law; Financial market regulation; Financial regulatory and supervision reform; Fundamental principles of financial law; Principals of the financial law; Systemic risk.

ENLithuania`s financial sector is the most important part of the country`s economy and from it`s successful operation depends the rest market success. The main mission of the financial sector is to serve the real economy by funding companies and their projects. The last global financial crisies highlighted the fundamental problem of financial markets – financial market participant rather than carry out its main function, they focus on short term goal and short term profits. The consequenses of an crisis were felt around the whole world and highlighted the need to take immediate action, thereby enhancing, the European financial regulation and supervision. The core principles of ongoing reform is transparency, accountability, supervision and crisis prevention and management. Taking the fact, that EU law is directly applicable to the Member States,into account, there are no questions that this reform will affect the Member States‘ financial sector, but there are also natural questions, how they will impact the development of the fundamental principles of the Lithuanian financial market regulations. Objective regulation of each legal system, especially in finance, is associated with clearancy, transparency and efficiency, what leads to the result that in order to achieve the objectives, everyone has to be accountable to the responsible authorities.In the process of the reform, there had been established two responsible supervision authorities, whose main target was to ensure the macro and micro prudential regulation and supervision at the EU level. Their recommendations and warnings will have binding power to the Lithuanian responsible supervision authorities. This fact will have direct impact to the later development of the conception of the fundamental principles of Lithuanian financial regulation. [From the publication]

ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48703
Updated:
2018-07-25 14:53:15
Metrics:
Views: 16
Export: